کارگاه جمع بندی و حل تستهای احتمالی شهریه 1/000/000 تومان
تخفیف:
-از اکنون تا 25 شهریور 150 هزار تومان تخفیف
-از 26 شهریور تا 5 مهرماه 100 هزار تومان تخفیف
-از 6 مهر لغایت 15 مهر 50 هزار تومان تخفیف
-از 16 مهر تخفیف ندارد
کاربر گرامی توجه داشته باشید، چنانچه دانشجوی قبل موسسه آموزش عالی فاضل میباشید، شامل تخفیف شهریه می شوید، در این صورت مورد زیر راانتخاب نمایید.
تذکر:اطلاعات شما پس از پرداخت آنلاین از سوی موسسه بررسی میگردد،در صورت صحت اطلاعات به عنوان دانشجوی سابق موسسه، ثبت نام شما صورت میگیرد.
کارگاه جمع بندی و حل تستهای احتمالی (مخصوص دانشجویان سابق موسسه) شهریه :500/000 تومان
تخفیف:
-از اکنون تا 25 شهریور 75 هزار تومان تخفیف
-از 26 شهریور تا 5 مهرماه 50 هزار تومان تخفیف
-از 6 مهر لغایت 15 مهر 25 هزار تومان تخفیف
-از 16 مهر تخفیف ندارد
سبد خرید