کارگاه جمع بندی و حل تستهای احتمالی شهریه 1/000/000 تومان
کاربر گرامی توجه داشته باشید، چنانچه دانشجوی قبل موسسه آموزش عالی فاضل میباشید، شامل تخفیف شهریه می شوید، در این صورت مورد زیر راانتخاب نمایید.
تذکر:اطلاعات شما پس از پرداخت آنلاین از سوی موسسه بررسی میگردد،در صورت صحت اطلاعات به عنوان دانشجوی سابق موسسه، ثبت نام شما صورت میگیرد.
کارگاه جمع بندی و حل تستهای احتمالی (مخصوص دانشجویان سابق موسسه) شهریه :500/000 تومان
سبد خرید