ثبت نام کلاسهای آمادگی مشاوران حقوقی ماده 187

گروه 18روزهای برگزاری:سه شنبه + چهارشنبه + پنجشنبه صبح و عصر -آغاز 28 شهریور

اساتید گروه 18:حقوق مدنی و حقوق تجارت:استاد جمشیدی- آ.د.م و امور حسبی :استاد لطفی - حقوق جزاو آ.د.کیفری:دکتر نوبهاری - متون فقه:دکتر گلستان رو-حقوق ثبت:استاد دامری

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 2436000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط شهریه 2و3 درس، طی 2 قسط با فاصله یک ماه و شهریه 4 درس و بیشتر، طی 3 قسط با فاصله یک ماه قابل پرداخت می باشد. (به جز تک درس)
دانشجویان سابق میتوانند از 10% تخفیف استفاده نمایند . ثبت نام ایشان فقط بصورت حضوری انجام میشود.

شهریه نقدی 2/436/000 تومان


کاربر گرامی توجه داشته باشید، چنانچه دانشجوی قبل موسسه آموزش عالی فاضل میباشید، شامل تخفیف شهریه می شوید، در این صورت مورد زیر راانتخاب نمایید.
تذکر:اطلاعات شما پس از پرداخت آنلاین از سوی موسسه بررسی میگردد،در صورت صحت اطلاعات به عنوان دانشجوی سابق موسسه، ثبت نام شما صورت میگیرد.

توجه:شهریه نقدی برای دانشجویان سابق 2/016/000 تومانمیباشد.شهریه نقدی 2/016/000 تومان

گروه 19روزهای برگزاری:شنبه صبح و عصر -آغاز 1 مهر

اساتید گروه 19: امور حسبی :استاد لطفی - متون فقه:دکتر گلستان رو-حقوق ثبت:استاد دامری

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 592000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط شهریه 2و3 درس، طی 2 قسط با فاصله یک ماه قابل پرداخت می باشد. (به جز تک درس)
شهریه نقدی 592/000 تومان

کاربر گرامی توجه داشته باشید، چنانچه دانشجوی قبل موسسه آموزش عالی فاضل میباشید، شامل تخفیف شهریه می شوید، در این صورت مورد زیر راانتخاب نمایید.
تذکر:اطلاعات شما پس از پرداخت آنلاین از سوی موسسه بررسی میگردد،در صورت صحت اطلاعات به عنوان دانشجوی سابق موسسه، ثبت نام شما صورت میگیرد.

توجه:شهریه نقدی برای دانشجویان سابق 512/000 تومانمیباشد.شهریه نقدی 512/000 تومان


گروه 20روزهای برگزاری:چهارشنبه عصر -آغاز 29 شهریور

اساتید گروه 20: امور حسبی :استاد لطفی - متون فقه:دکتر گلستان رو-حقوق ثبت:استاد دامری

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 592000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط شهریه 2و3 درس، طی 2 قسط با فاصله یک ماه قابل پرداخت می باشد. (به جز تک درس)
شهریه نقدی 592/000 تومان

کاربر گرامی توجه داشته باشید، چنانچه دانشجوی قبل موسسه آموزش عالی فاضل میباشید، شامل تخفیف شهریه می شوید، در این صورت مورد زیر راانتخاب نمایید.
تذکر:اطلاعات شما پس از پرداخت آنلاین از سوی موسسه بررسی میگردد،در صورت صحت اطلاعات به عنوان دانشجوی سابق موسسه، ثبت نام شما صورت میگیرد.

توجه:شهریه نقدی برای دانشجویان سابق 512/000 تومانمیباشد.شهریه نقدی 512/000 تومان