5مرحله آزمون جامع وکالت و 1 مرحله آزمون جامع مرکز وکلای قوه قضاییه


5مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 15 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ 1 مرحله آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه
شهریه : 400/000 تومان
5مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 15 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ 1 مرحله آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه شهریه : 350/000 تومان

8 مرحله آزمون وکالت و قضاوت


8 مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 600/000 تومان
8مرحله آزمون اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی + 24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 550/000 تومان

8 مرحله آزمون مرور


8 مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 600/000 تومان
8 مرحله آزمون مرور اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی + 24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 550/000 تومان

4 مرحله آزمون وکالت و قضاوت


4مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 12 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 300/000 تومان
4 مرحله آزمون مرور اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی + 12ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 260/000 تومان