کلاسهـای حضـوری آمـادگی وکـالت وقضـاوت 96
جهت ثبت نام آنلاین کلاسهای وکالت و قضاوت کلیک کنید
تعداد بازدید کنندگان:15849

کلاسهـای مجازی آمـادگی وکـالت و قضـاوت 96

تعداد بازدید کنندگان:9711

برنامـه آزمونهـای آمـادگی آزمـون وکـالت و قضـاوت 96
جهت ثبت نام آنلاین آزمون آزمایشی وکالت و قضاوت کلیک کنید
تعداد بازدید کنندگان:8870

برنامـه کلاسـی دوره وکالت 96

برنامه کامل آموزشی گروه یازدهم) پنج شنبه عصر + جمعه صبح و عصر ((آغازترم: اردیبهشت ماه 96- پایان آبان 96)

وضعیت: در حال ثبت نام

گروه k

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

دکتر لطفی

152

80

36

36

جمعه 19-15

22/2/96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

64

40

24

-

پنج شنبه17:30-14:30و جمعه 20:30-19

21/2/96

حقوق تجارت

دکتر لطفی

64

40

24

-

پنج شنبه17:30-14:30و جمعه 20:30-19

21/2/96

اصول فقه

دکتر حسینی

74

50

24

-

پنج شنبه ساعت 21-17:45

21/2/96

حقوق جزا

دکتر داستان

127

70

24

33

جمعه ساعت 14-10

22/2/96

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

جمعه ساعت 14-10

22/2/96

 

جمع

540

315

156

69

 

برنامه کامل آموزشی گروه سیزدهم)شنبه عصر+یکشنبه عصر +دوشنبه عصر((آغازترم: خرداد ماه 96- پایان آبان 96)

وضعیت: در حال ثبت نام

گروه N

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

162

90

36

36

یکشنبه ساعت 21-17 و دوشنبه ساعت21-14

14/3/96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

64

40

24

-

شنبه ساعت 21-16

13/3/96

حقوق تجارت

دکتر لطفی

64

40

24

-

شنبه ساعت 21-16

20/3/96

اصول فقه

دکتر گلستان رو

74

50

24

-

شنبه ساعت 16-14 و یکشنبه ساعت 17-14

13/3/96

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

127

70

24

33

یکشنبه ساعت 21-17 و دوشنبه ساعت21-14

7/3/96

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

یکشنبه ساعت 17-14

7/3/96

 

جمع

550

325

156

69

کلاس"جزا و مدنی"+" اصول وکیفری"+"تجارت و آ.د.م"در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

برنامه کامل آموزشی گروه دوازدهم)یکشنبه صبح و عصر+ دوشنبه صبح و عصر((آغازترم: خرداد ماه 96- پایان آبان 96)

وضعیت: در حال ثبت نام

گروه M

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

162

90

36

36

یکشنبه ساعت14-8 و دوشنبه ساعت 12-8

14/3/96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

64

40

24

-

دوشنبه ساعت 17:30-15

8/3/96

حقوق تجارت

دکتر لطفی

64

40

24

-

یک شنبه ساعت 17:30-15

7/3/96

اصول فقه

دکتر حسینی

84

60

24

-

یکشنبه ودوشنبه ساعت19:30-17:30

7/3/96

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

127

70

24

33

یکشنبه ساعت14-8 و دوشنبه ساعت 12-8

7/3/96

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

دوشنبه ساعت 14-12

8/3/96

 

جمع

560

335

156

69

کلاس"جزا و مدنی " در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

کلاس تکنیکهای حل تست پیچیده گروه 14)شنبه صبح ((آغازترم: خرداد ماه 96- پایان شهریور96)

وضعیت: در حال ثبت نام

 

استاد کلاسها

کل ساعت

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

20

شنبه ساعت 13-8

27/3/96

حقوق تجارت

20

27/3/96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

20

شنبه ساعت 16-13:30

20/3/96

اصول فقه

دکتر حسینی

20

شنبه ساعت 16-13:30

27/3/96

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

20

شنبه ساعت 13-8

20/3/96

آ. دادرسی کیفری

20

20/3/96

 

جمع

120

کلاس"جزا-کیفری و مدنی- تجارت"+" اصول و آ.د.م" در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

شهریه کلاسهای تست:1300000 تومان نقد یا 3 قسط 450هزارتومان

شهریه ویژه دانشجویان سابق و فعلی موسسه: 900000 تومان

کلاس تکنیکهای حل تست پیچیده گروه 15)شنبه عصر ((آغازترم: خرداد ماه 96- پایان شهریور96)

وضعیت: در حال ثبت نام

 

استاد کلاسها

کل ساعت

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

20

شنبه ساعت 21-16

27/3/96

حقوق تجارت

20

27/3/96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

20

شنبه ساعت 15:30-13

27/3/96

اصول فقه

دکتر حسینی

20

شنبه ساعت 15:30-13

20/3/96

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

20

شنبه ساعت 21-16

20/3/96

آ. دادرسی کیفری

20

20/3/96

 

جمع

120

کلاس"جزا-کیفری و مدنی- تجارت"+" اصول و آ.د.م" در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

شهریه کلاسهای تست:1300000 تومان نقد یا 3 قسط 450هزارتومان

شهریه ویژه دانشجویان سابق و فعلی موسسه: 900000 تومان

کلاس تکنیکهای حل تست پیچیده گروه 16)سه شنبه صبح ((آغازترم: خرداد ماه 96- پایان شهریور96)

وضعیت: در حال ثبت نام

 

استاد کلاسها

کل ساعت

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

دکتر لطفی

20

سه شنبه ساعت 13-8

30/3/96

حقوق تجارت

20

30/3/96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

20

سه شنبه ساعت 16-13:30

30/3/96

اصول فقه

دکتر حسینی

20

سه شنبه ساعت 16-13:30

23/3/96

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

20

سه شنبه ساعت 13-8

23/3/96

آ. دادرسی کیفری

20

23/3/96

 

جمع

120

کلاس"جزا-کیفری و مدنی- تجارت"+" اصول و آ.د.م" در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

شهریه کلاسهای تست:1300000 تومان نقد یا 3 قسط 450هزارتومان

شهریه ویژه دانشجویان سابق و فعلی موسسه: 900000 تومان

برنامه کامل آموزشی گروه نهم )یکشنبه عصر +سه شنبه عصر((آغازترم: فروردین ماه 96- پایان آبان 96)

وضعیت: در حال برگزاری  ظرفیت تکمیل

گروه J

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

162

90

36

36

سه شنبه ساعت 21-15

29/1/96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

64

40

24

-

یکشنبه ساعت 21-17:30

27/1/96

حقوق تجارت

دکتر نعمت الهی

74

50

24

-

یکشنبه ساعت 21-17:30

3/2/96

اصول فقه

دکتر حسینی

84

60

24

-

یکشنبه ساعت 17:30-14

27/1/96

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

127

70

24

33

سه شنبه ساعت 21-15

5/2/96

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

یکشنبه ساعت 17:30-14

3/2/96

 

جمع

570

345

156

69

کلاس"جزا و مدنی"+" اصول وکیفری"+"تجارت و آ.د.م"در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

برنامه کامل آموزشی گروه هشتم)سه شنبه صبح +چهارشنبه صبح((آغازترم: فروردین ماه 96- پایان آبان 96)

وضعیت: در حال برگزاری  ظرفیت تکمیل

گروه H

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

162

90

36

36

چهارشنبه ساعت 14-8

30/1/96

آ.دادرسی مدنی

استاد عبدغیور

69

45

24

-

سه شنبه ساعت 11-8

29/1/96

حقوق تجارت

استاد عبدغیور

69

45

24

-

سه شنبه ساعت 14-11

29/1/96

اصول فقه

دکتر حسینی

84

60

24

-

سه شنبه ساعت 11-8

5/2/96

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

127

70

24

33

چهارشنبه ساعت 14-8

6/2/96

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

سه شنبه ساعت 14-11

5/2/96

 

جمع

570

345

156

69

کلاس"جزا و مدنی"+" اصول وآ.د.م"+"تجارت و کیفری"در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

برنامه کامل آموزشی گروه هفتم)دوشنبه عصر + چهارشنبه عصر((آغازترم: اسفند ماه 95- پایان آبان 96)-ظرفیت تکمیل

وضعیت: در حال برگزاری  ظرفیت تکمیل

گروه G

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

162

90

36

36

چهارشنبه ساعت 21-15

11/12/95

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

64

40

24

-

دوشنبه ساعت 21-17:30

9/12/95

حقوق تجارت

دکتر نعمت الهی

74

50

24

-

دوشنبه ساعت 21-17:30

2/12/95

اصول فقه

دکتر حسینی

84

60

24

-

دوشنبه ساعت 17:30-14

2/12/95

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

127

70

24

33

چهارشنبه ساعت 21-15

4/12/95

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

دوشنبه ساعت 17:30-14

9/12/95

 

جمع

570

345

156

69

کلاس"جزا و مدنی"+" اصول وکیفری"+"تجارت و آ.د.م"در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

برنامه کامل آموزشی گروه پنجم)چهارشنبه عصر +پنج شنبه عصر((آغازترم: بهمن ماه 95- پایان آبان 96) -ظرفیت تکمیل

وضعیت: در حال برگزاری  ظرفیت تکمیل

گروه E

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

162

90

36

36

پنج شنبه ساعت 21-15

14/11/95

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

64

40

24

-

چهارشنبه ساعت 21-17:30

13/11/95

حقوق تجارت

دکتر نعمت الهی

74

50

24

-

چهارشنبه ساعت 21-17:30

20/11/95

اصول فقه

دکتر حسینی

84

60

24

-

چهارشنبه ساعت 17:30-14

13/11/95

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

127

70

24

33

پنج شنبه ساعت 21-15

21/11/95

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

چهارشنبه ساعت 17:30-14

20/11/95

 

جمع

570

345

156

69

کلاس"جزا و مدنی"+" اصول وکیفری"+"تجارت و آ.د.م"در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

برنامه کامل آموزشی گروه چهارم)چهارشنبه عصر +پنجشنبه صبح((آغازترم: بهمن ماه 95- پایان آبان 96) -ظرفیت تکمیل

وضعیت: در حال برگزاری  ظرفیت تکمیل

گروه D

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

162

90

36

36

پنج شنبه ساعت 14-8

14/11/95

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

64

40

24

-

چهارشنبه ساعت 17:30-14

13/11/95

حقوق تجارت

دکتر نعمت الهی

74

50

24

-

چهارشنبه ساعت 17:30-14

20/11/95

اصول فقه

دکتر حسینی

84

60

24

-

چهارشنبه ساعت 21-17:30

13/11/95

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

127

70

24

33

پنج شنبه ساعت 14-8

21/11/95

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

چهارشنبه ساعت 21-17:30

20/11/95

 

جمع

570

345

156

69

کلاس"جزا و مدنی"+" اصول وکیفری"+"تجارت و آ.د.م"در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

برنامه کامل آموزشی گروه سوم )جمعه صبح و عصر((آغازترم: بهمن ماه 95- پایان آبان 96) -ظرفیت تکمیل

وضعیت: در حال برگزاری  ظرفیت تکمیل

گروه C

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

دکتر لطفی

152

80

36

36

جمعه ساعت 11-8

29/11/95

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

64

40

24

-

جمعه ساعت 14-11

29/11/95

حقوق تجارت

دکتر لطفی

64

40

24

-

جمعه ساعت 14-11

29/11/95

اصول فقه

دکترحسینی

84

60

24

-

جمعه ساعت 21-18:30

29/11/95

حقوق جزا

دکتر داستان

127

70

24

33

جمعه ساعت 18:30-15

29/11/95

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

جمعه ساعت 18:30-15

29/11/95

 

جمع

550

325

156

69

 

برنامه کامل آموزشی گروه دوم )پنجشنبه عصر+جمعه عصر((آغازترم: بهمن ماه 95- پایان آبان 96) -ظرفیت تکمیل

وضعیت: در حال برگزاری  ظرفیت تکمیل

گروه B

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

162

90

36

36

جمعه ساعت  21-15

15/11/95

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

64

40

24

-

پنج شنبه ساعت 21-17:30

14/11/95

حقوق تجارت

دکتر لطفی

64

40

24

-

پنج شنبه ساعت 21-17:30

21/11/95

اصول فقه

دکتر حسینی

84

60

24

-

پنج شنبه ساعت 17:30-14

14/11/95

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

127

70

24

33

جمعه ساعت  21-15

22/11/95

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

پنج شنبه ساعت 17:30-14

21/11/95

 

جمع

560

335

156

69

کلاس"جزا و مدنی"+" اصول و کیفری"در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

برنامه کامل آموزشی گروه اول )پنجشنبه صبح +جمعه صبح((آغازترم: بهمن ماه 95- پایان آبان 96) -ظرفیت تکمیل

وضعیت: در حال برگزاری  ظرفیت تکمیل

گروه A

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

استاد عبدغیور

162

90

36

36

جمعه ساعت  14-8

15/11/95

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

64

40

24

-

پنج شنبه ساعت 11-8

14/11/95

حقوق تجارت

دکتر لطفی

64

40

24

-

پنج شنبه ساعت 11-8

21/11/95

اصول فقه

دکتر گلستان رو

74

50

24

-

پنج شنبه ساعت 14-11

14/11/95

حقوق جزا

دکترابراهیم زارع

127

70

24

33

جمعه ساعت  14-8

22/11/95

آ. دادرسی کیفری

دکتر داستان

59

35

24

-

پنج شنبه ساعت 14-11

21/11/95

 

جمع

550

325

156

69

کلاس"جزا و مدنی"+" اصول و کیفری"در هفته های بلعکس هم تشکیل میشود

دانلـود برنامـه کلاسـی
5964:تعداد بازدیدکننده
نظـرات

محمدرضا حافظی پرسید:با سلام. ثبت نام وکالت 95 از چه زمانی شروع می شود؟ ممنون می شم اطلاع رسانی کنید با تشکر
مدیریت پاسخ داد:سلام آلان واسه تعیین آزمون وکالت 95 زود است در صورت انتشار اطلاع رسانی خواهد شد
امین پرسید: باسلام من تمایل دارم برای سال اینده یعنی 95توازمون وکالت وارشدثبت نام کنم.دوست دارم توفاضل ثبت نام کنم ایاشماتوشهرستان ها شعبه دارین یانه.چون من شهرستانم ونمیتونم شیرازبیام وبرگردم.لطفا راهنمایی بفرمایید.میخوام بعدازازمون وکالت 94بلافاصله شروع به خوندن کنم.شما ثبت نامتون برای سال بعدازکی هستش؟لطفادقیق راهنمایی کنین که چیکارکنم.درباره هزینه ثبت نام هم توضیح بدین.
مدیریت پاسخ داد:سلام شما با موسسه تماس حاصل فرمایید 07132343234
ساناز محمدي مرجاني پرسید: با سلام و خسته نباشيد ايا براي وكالت 95 قانون تجارت تغيير خواهد كرد يا همين قاتنون فعلي خواهد بود با تشكر
مدیریت پاسخ داد:سلام یرای سال 95 از الان نمی شود پیش بینی کرد
فاطمه رحیمی صغادی پرسید: عالیه
مدیریت پاسخ داد:ممنون
مهدی پرسید: با سلام تعدادی که در استان فارس قبول میشن در ازمون سردفتری چقدر است ؟؟ چندنفر رو در استان میخوان ؟؟
مدیریت پاسخ داد:سلام دوست گرامی هنوز هیچ اطلاع رسانی در این خصوص صورت نگرفته است هر زمان که اعلام شد اطلاع رسانی خواهد شد موفق باشید
مبین عزیزی پرسید: با سلام من اپلیکیشن نکته نگار رو نصب کردم اما نکات به روز رسانی نمیشه هرکاری میکنم فایده ندارد میخواستم بپرسم شما علتشو میدونید
مدیریت پاسخ داد:سلام داوطلب محترم حتما مشکل از اینترنت شما است که دارای سرعت پایین هست
جواد مالکی فر پرسید: سلام خسته نباشید لطفأ راجب کلاسها وآزمونهای آزمون سردفتری راهنمایی ام کنید واگه میشه برام برنامه شو بفرستین کرمانی هستم نمیتونم حضوری بیام
مدیریت پاسخ داد:سلام داوطلب محترم برنامه به صورت کامل در سایت درج شده است موفق باشید
سمیه سپهریان پرسید: با عرض سلام برای شرکت در آزمون سر دفتری نیاز به سابقه کار است ؟
مدیریت پاسخ داد:سلام دوست گرامی خیر نیازی نیست
ژیلا محمزاده پرسید: شماره تماس وآدرس برای ثبت نام حضوری کلاسهای خرداد سردفتری
مدیریت پاسخ داد:سلام شماره موسسه 07132343234 پارامونت به سمت سینما سعدی کوچه ی اول سمت چپ(کوچه ی اول قصرالدشت )
amin gharghani پرسید: آرزوی موفقیت برای همه دوستان فاضلی ؛ انشالا رسیدن به نتیجه مطلوب
مدیریت پاسخ داد:سلام ممنون از نظرتون
محمدجعفريان پرسید:بسمه تعالي باسلام واحترام آيا كلاس هايي سردفتري برگزازميشود 2-ازمون سردفتري 94تاريخ دقيق اطلاع داريد باسلام
مدیریت پاسخ داد: سلام دوست گرامی بله هم آزمون و هم کلاس ها در قالب سکشن های مختلف ارایه شده است هنوزاطلاعیه ای از زمان برگزاری آزمون منتشر نشده است موفق و پیروز باشید
صدیق پور پرسید:سلام کلاس ارشد در شیراز ازکی شروع شده تاکی ادامه دارد؟ضمنا الان چقدر تخفیف برای کارمندی دارد؟
مدیریت پاسخ داد:سلام برای دریافت پاسخ می توانبد با موسسه تماس حاصل بفرمایید