کلاسهـای حضـوری آمـادگی وکـالت وقضـاوت 97
جهت ثبت نام آنلاین کلاسهای وکالت و قضاوت کلیک کنید
تعداد بازدید کنندگان:16734

کلاسهـای مجازی آمـادگی وکـالت و قضـاوت 97

تعداد بازدید کنندگان:9715

برنامـه آزمونهـای آمـادگی آزمـون وکـالت و قضـاوت 97
جهت ثبت نام آنلاین آزمون آزمایشی وکالت و قضاوت کلیک کنید
تعداد بازدید کنندگان:9331

برنامـه کلاسـی دوره وکالت 96

برنامه کامل آموزشی گروه ششم )شنبه صبح+یکشنبه صبح+دوشنبه صبح ((آغازترم: اسفند 96- پایان آبان 97)

وضعیت : در حال ثبت نام

گروه K1

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

دکتر عبدغیور(مدنی1و2و3و4و6و7)

دکتر حسینی(مدنی5و8)

165

111

18

36

شنبه+یکشنبه14-8

26/12/96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

62

40

12

10

دوشنبه 14-11

21/12/96

حقوق تجارت

دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)

دکتر حسینی(تجارت۴)

64

52

12

-

دوشنبه 14-11

21/12/96

اصول فقه

دکتر حسینی

72

60

12

-

دوشنبه 11-8

21/12/96

حقوق جزا

دکتر ابراهیم زارع

112

70

18

24

شنبه+یکشنبه14-8

19/12/96

آ. دادرسی کیفری

دکتر نوبهاری طهرانی

48

36

12

-

شنبه14-8

-

 

جمع

523

369

84

70

 

تذکر:

1-        کلاسهای تجارت،آ.دم وهمچنین دروس حقوق جزا با حقوق مدنی  تداخل ندارند و در هفته های بلعکس هم تشکیل می شود.

2-        در طول ترم ، بانظر اساتید وموسسه با هماهنگی قبلی  جلسات جبرانی در ساعتی بجز ساعات اعلام شده تشکیل می شود که دانشجو ملزم به همراهی می باشد.

3-       برنامه کارگاه های جمع بندی و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97 می باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کلاسهای یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزاری مطمئناَ با برنامه کلاسها متفاوت است.

 

برنامه کامل آموزشی گروه هفتم )شنبه عصر+یکشنبه عصر+دوشنبه عصر ((آغازترم: اسفند 96- پایان آبان 97)

وضعیت : در حال ثبت نام

گروه L1

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

دکتر عبدغیور(مدنی1و2و3و4و6و7)

دکتر حسینی(مدنی5و8)

165

111

18

36

شنبه+یکشنبه21-15

26/12/96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

62

40

12

10

دوشنبه21-18

21/12/96

حقوق تجارت

دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)

دکتر حسینی(تجارت۴)

64

52

12

-

دوشنبه21-18

21/12/96

اصول فقه

دکتر حسینی

72

60

12

-

دوشنبه 18-15

21/12/96

حقوق جزا

دکتر ابراهیم زارع

112

70

18

24

شنبه+یکشنبه21-15

19/12/96

آ. دادرسی کیفری

دکتر نوبهاری طهرانی

48

36

12

-

شنبه 21-15

-

 

جمع

523

369

84

70

 

 

تذکر:

1-        کلاسهای تجارت،آ.دم وهمچنین دروس حقوق جزا با حقوق مدنی  تداخل ندارند و در هفته های بلعکس هم تشکیل می شود.

2-        در طول ترم ، بانظر اساتید وموسسه با هماهنگی قبلی  جلسات جبرانی در ساعتی بجز ساعات اعلام شده تشکیل می شود که دانشجو ملزم به همراهی می باشد.

3-       برنامه کارگاه های جمع بندی و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97 می باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کلاسهای یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزاری مطمئناَ با برنامه کلاسها متفاوت است.

برنامه کامل آموزشی گروه پنجم ) چهارشنبه عصر + پنج شنبه صبح ((آغازترم: اسفند 96- پایان آبان 97)

وضعیت : تکمیل شد

گروه E

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

دکتر لطفی(مدنی1و2و3و4و6و7)

دکتر حسینی(مدنی5و8)

159

105

18

36

چهارشنبه 21-14:30

23 اسفند96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

62

40

12

10

پنج شنبه11-8

17 اسفند96

حقوق تجارت

دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)

دکتر حسینی(تجارت۴)

64

52

12

-

پنج شنبه14-11

17 اسفند96

اصول فقه

دکتر حسینی

72

60

12

-

چهارشنبه13:30-11

16 اسفند96

حقوق جزا

دکتر ابراهیم زارع

112

70

18

24

چهارشنبه 21-14:30

16 اسفند 96

آ. دادرسی کیفری

دکتر نوبهاری طهرانی

48

36

12

-

پنج شنبه14-8

اسفند96

 

جمع

517

363

84

70

 

 

برنامه کامل آموزشی گروهاول) پنج شنبه عصر + جمعه صبح وعصر ((آغاز ترم: 3 اسفند 96- پایان آبان 97)

کلاسها کلاَ یک هفته در میان تشکیل می شود

وضعیت : تکمیل شد

گروه A

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

دکتر لطفی(مدنی1و2و3و4و6و7)

دکتر حسینی(مدنی5و8)

159

105

18

36

جمعه21-15

4 اسفند96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

62

40

12

10

پنج شنبه 15-13

3 اسفند 96

حقوق تجارت

دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)

دکتر حسینی(تجارت۴)

64

52

12

-

پنج شنبه 17-15

3 اسفند 96

اصول فقه

دکتر گلستان رو

63

51

12

-

پنج شنبه 21-17

3 اسفند 96

حقوق جزا

دکتر ابراهیم زارع

112

70

18

24

جمعه14-8

4 اسفند96

آ. دادرسی کیفری

دکتر نوبهاری طهرانی

48

36

12

-

پنج شنبه 21-15

اسفند 96

 

جمع

508

354

84

70

 

تذکر:

1-        کلاسهای تجارت،آ.دم، اصول با کیفری تداخل ندارند و در هفته های بلعکس هم تشکیل می شود.

2-        در طول ترم ، بانظر اساتید وموسسه با هماهنگی قبلی  جلسات جبرانی در ساعتی بجز ساعات اعلام شده تشکیل می شود که دانشجو ملزم به همراهی می باشد.

3-       برنامه کارگاه های جمع بندی و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97 می باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کلاسهای یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزاری مطمئناَ با برنامه کلاسها متفاوت است. 

برنامه کامل آموزشی گروه دوم) جمعه صبح + جمعه عصر ((آغازترم: 4 اسفند 96- پایان آبان 97)

وضعیت : تکمیل شد

گروه B

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

دکتر عبدغیور(مدنی1و2و3و4و6و7)

دکتر حسینی(مدنی5و8)

165

111

18

36

جمعه21-15

11 اسفند96

آ.دادرسی مدنی

دکتر عبدغیور

62

40

12

10

جمعه10-8

11 اسفند96

حقوق تجارت

دکتر عبدغیور(تجارت۱و۲و۳)

دکتر حسینی(تجارت۴)

64

52

12

-

جمعه12-10

11 اسفند96

اصول فقه

دکتر گلستان رو

62

50

12

-

جمعه14-12

4 اسفند96

حقوق جزا

دکتر ابراهیم زارع

112

70

18

24

جمعه21-15

4 اسفند96

آ. دادرسی کیفری

دکتر نوبهاری طهرانی

48

36

12

-

جمعه14-8

اسفند96

 

جمع

513

359

84

70

 

تذکر:

1-        کلاسهای تجارت،آ.دم، اصول با کیفری وهمچنین دروس حقوق جزا با حقوق مدنی  تداخل ندارند و در هفته های بلعکس هم تشکیل می شود.

2-        در طول ترم ، بانظر اساتید وموسسه با هماهنگی قبلی  جلسات جبرانی در ساعتی بجز ساعات اعلام شده تشکیل می شود که دانشجو ملزم به همراهی می باشد.

3-       برنامه کارگاه های جمع بندی و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97 می باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کلاسهای یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزاری مطمئناَ با برنامه کلاسها متفاوت است.

برنامه کامل آموزشی گروه سوم)چهارشنبه صبح + پنج شنبه صبح ((آغازترم: 11بهمن 96- پایان آبان 97)

وضعیت : تکمیل شد

گروه C

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

دکتر عبدغیور(مدنی1و2و3و4و6و7)

دکتر حسینی(مدنی5و8)

165

111

18

36

پنج شنبه 14-8

12بهمن96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

62

40

12

10

چهارشنبه 14-11

11بهمن96

حقوق تجارت

دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)

دکتر حسینی(تجارت۴)

64

52

12

-

چهارشنبه 14-11

11بهمن96

اصول فقه

دکتر حسینی

72

60

12

-

چهارشنبه 11-8

11بهمن96

حقوق جزا

دکتر ابراهیم زارع

112

70

18

24

پنج شنبه 13-8

19بهمن96

آ. دادرسی کیفری

دکتر نوبهاری طهرانی

48

36

12

-

چهارشنبه 14-8

اسفند96

 

جمع

523

369

84

70

 

تذکر:

1-        کلاسهای تجارت،آ.دم، اصول با کیفری  وهمچنین دروس حقوق جزا با حقوق مدنی تداخل ندارند و در هفته های بلعکس هم تشکیل می شود.

2-        در طول ترم ، بانظر اساتید وموسسه با هماهنگی قبلی  جلسات جبرانی در ساعتی بجز ساعات اعلام شده تشکیل می شود که دانشجو ملزم به همراهی می باشد.

3-       برنامه کارگاه های جمع بندی و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97 می باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کلاسهای یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزاری مطمئناَ با برنامه کلاسها متفاوت است.

 

برنامه کامل آموزشی گروه چهارم ) چهارشنبه عصر + پنج شنبه عصر ((آغازترم: 11بهمن 96- پایان آبان 97)

وضعیت : تکمیل شد

گروه D

استاد کلاسها

کل ساعت آموزشی

کلاس

کارگاه جمع بندی و تست

کارگاه قوانین خاص

روز و ساعت برگزاری

تاریخ شروع

حقوق مدنی

دکتر عبدغیور(مدنی1و2و3و4و6و7)

دکتر حسینی(مدنی5و8)

165

111

18

36

پنج شنبه 21-15

12بهمن96

آ.دادرسی مدنی

دکتر لطفی

62

40

12

10

چهارشنبه 21-17

11بهمن96

حقوق تجارت

دکترنعمت الهی

64

52

12

-

چهارشنبه21-17

18بهمن96

اصول فقه

دکتر حسینی

72

60

12

-

چهارشنبه 17-14

11بهمن96

حقوق جزا

دکتر ابراهیم زارع

112

70

18

24

پنج شنبه 21-14

19بهمن96

آ. دادرسی کیفری

دکتر نوبهاری طهرانی

48

36

12

-

چهارشنبه 21-15

اسفند96

 

جمع

523

369

84

70

 

تذکر:

1-        کلاسهای تجارت،آ.دم، اصول با کیفری  وهمچنین دروس حقوق جزا با حقوق مدنی تداخل ندارند و در هفته های بلعکس هم تشکیل می شود.

2-        در طول ترم ، بانظر اساتید وموسسه با هماهنگی قبلی  جلسات جبرانی در ساعتی بجز ساعات اعلام شده تشکیل می شود که دانشجو ملزم به همراهی می باشد.

3-       برنامه کارگاه های جمع بندی و حل تست و کارگاه قوانین خاص در مهر وآبان97 می باشد، اساتید این کارگاهها الزاماَ با اساتید کلاسهای یکسان نیست ، همچنین روز و ساعت برگزاری مطمئناَ با برنامه کلاسها متفاوت است.

 

4707:تعداد بازدیدکننده
نظـرات

محمدرضا حافظی پرسید:با سلام. ثبت نام وکالت 95 از چه زمانی شروع می شود؟ ممنون می شم اطلاع رسانی کنید با تشکر
مدیریت پاسخ داد:سلام آلان واسه تعیین آزمون وکالت 95 زود است در صورت انتشار اطلاع رسانی خواهد شد
امین پرسید: باسلام من تمایل دارم برای سال اینده یعنی 95توازمون وکالت وارشدثبت نام کنم.دوست دارم توفاضل ثبت نام کنم ایاشماتوشهرستان ها شعبه دارین یانه.چون من شهرستانم ونمیتونم شیرازبیام وبرگردم.لطفا راهنمایی بفرمایید.میخوام بعدازازمون وکالت 94بلافاصله شروع به خوندن کنم.شما ثبت نامتون برای سال بعدازکی هستش؟لطفادقیق راهنمایی کنین که چیکارکنم.درباره هزینه ثبت نام هم توضیح بدین.
مدیریت پاسخ داد:سلام شما با موسسه تماس حاصل فرمایید 07132343234
ساناز محمدي مرجاني پرسید: با سلام و خسته نباشيد ايا براي وكالت 95 قانون تجارت تغيير خواهد كرد يا همين قاتنون فعلي خواهد بود با تشكر
مدیریت پاسخ داد:سلام یرای سال 95 از الان نمی شود پیش بینی کرد
فاطمه رحیمی صغادی پرسید: عالیه
مدیریت پاسخ داد:ممنون
مهدی پرسید: با سلام تعدادی که در استان فارس قبول میشن در ازمون سردفتری چقدر است ؟؟ چندنفر رو در استان میخوان ؟؟
مدیریت پاسخ داد:سلام دوست گرامی هنوز هیچ اطلاع رسانی در این خصوص صورت نگرفته است هر زمان که اعلام شد اطلاع رسانی خواهد شد موفق باشید
مبین عزیزی پرسید: با سلام من اپلیکیشن نکته نگار رو نصب کردم اما نکات به روز رسانی نمیشه هرکاری میکنم فایده ندارد میخواستم بپرسم شما علتشو میدونید
مدیریت پاسخ داد:سلام داوطلب محترم حتما مشکل از اینترنت شما است که دارای سرعت پایین هست
جواد مالکی فر پرسید: سلام خسته نباشید لطفأ راجب کلاسها وآزمونهای آزمون سردفتری راهنمایی ام کنید واگه میشه برام برنامه شو بفرستین کرمانی هستم نمیتونم حضوری بیام
مدیریت پاسخ داد:سلام داوطلب محترم برنامه به صورت کامل در سایت درج شده است موفق باشید
سمیه سپهریان پرسید: با عرض سلام برای شرکت در آزمون سر دفتری نیاز به سابقه کار است ؟
مدیریت پاسخ داد:سلام دوست گرامی خیر نیازی نیست
ژیلا محمزاده پرسید: شماره تماس وآدرس برای ثبت نام حضوری کلاسهای خرداد سردفتری
مدیریت پاسخ داد:سلام شماره موسسه 07132343234 پارامونت به سمت سینما سعدی کوچه ی اول سمت چپ(کوچه ی اول قصرالدشت )
amin gharghani پرسید: آرزوی موفقیت برای همه دوستان فاضلی ؛ انشالا رسیدن به نتیجه مطلوب
مدیریت پاسخ داد:سلام ممنون از نظرتون
محمدجعفريان پرسید:بسمه تعالي باسلام واحترام آيا كلاس هايي سردفتري برگزازميشود 2-ازمون سردفتري 94تاريخ دقيق اطلاع داريد باسلام
مدیریت پاسخ داد: سلام دوست گرامی بله هم آزمون و هم کلاس ها در قالب سکشن های مختلف ارایه شده است هنوزاطلاعیه ای از زمان برگزاری آزمون منتشر نشده است موفق و پیروز باشید
صدیق پور پرسید:سلام کلاس ارشد در شیراز ازکی شروع شده تاکی ادامه دارد؟ضمنا الان چقدر تخفیف برای کارمندی دارد؟
مدیریت پاسخ داد:سلام برای دریافت پاسخ می توانبد با موسسه تماس حاصل بفرمایید