ثبت نام کلاسهای آمادگی وکالت کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت 1400

کلاسهای آنلاین گروه A آنلاین
با یک تیر هفت نشان بزنید
پوشش منابع دروس امتحانی کلیه آزمونهای حقوقی وکالت کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت 1400


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 – کلاسها تا آزمون 1400 از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد


حقوق مدنی- : دکتر لطفی – 110 ساعت –زمان برگزاری چهارشنبه 15:30 الی 20:30 - شهریه 1/800/000 تومان
حقوق تجارت-دکتر نعمت الهی – 55 ساعت – زمان برگزاری پنجشنبه 11:00 الی 13:30 - شهریه: 800/000 تومان
آیین دادرسی مدنی-دکتر نعمت الهی – 50 ساعت – زمان برگزاری پنجشنبه 8:30 الی 10:30 - شهریه: 800/000 تومان
اصول فقه-دکتر گلستان رو -60 ساعت – زمان برگزاری پنجشنبه 15:00 الی 17:00 - شهریه: 800/000 تومان
آیین دادرسی کیفری- دکتر حمیدزارعی – 50 ساعت – زمان برگزاری چهارشنبه 8:30 الی 10:00 -شهریه: 800/000 تومان
حقوق جزا- دکتر حمید زارعی – 70 ساعت – زمان برگزاری چهارشنبه 10:00 الی 14:00 - شهریه: 1/800/000 تومان
تحریرالوسیله-دکتر گلستان رو- 35 ساعت- زمان برگزاری پنجشنبه 17:15 الی 19- شهریه 800/000 تومان
حقوق ثبت- دکتر نوشدخت- 18 ساعت- زمان برگزاری پنجشنبه 19:15 الی 20:30- شهریه 700/000 تومان
استعداد شغلی- استاد درستی- 12 ساعت- زمان برگزاری جمعه 16 الی 18- شهریه300/000 تومان

طرح طلایی گروه A

شامل:کلیه کلاسهای وکالت کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت+16 مرحله آزمون آزمایشی+کارگاه جمع بندی و حل تست+کارگاه قوانین خاص+مشاوره و پشتیبانی
شهریه با احتساب تخفیف نقدی 6/900/000 تومان

طرح نقره ای گروه A

شامل: کلیه کلاسهای وکالت کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت+مشاوره و پشتیبانی
شهریه با احتساب تخفیف نقدی 5/900/000 تومان

کارگاه آفلاین جمع بندی و حل تستهای احتمالی مرکزوکلای 1400
حقوق مدنی آفلاین: 30 ساعت - دکتر حسینی + ارسال دفترچه تست چاپ شده (پشت پیشتاز) -550/000 تومان
حقوق جزا آفلاین: 15 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پشت پیشتاز)- 450/000 تومان
آیین دادرسی کیفری آفلاین: 11 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پشت پیشتاز)- 350/000 تومان
حقوق تجارت آفلاین: 11 ساعت – دکتر نعمت الهی+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پشت پیشتاز)- 350/000 تومان
آیین دادرسی مدنی آفلاین: 11 ساعت – دکتر لطفی+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پشت پیشتاز)- 350/000 تومان
حقوق اساسی آفلاین:6 ساعت – دکتر پیراسته+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پشت پیشتاز)- 250/000 تومان
متون فقه(تحریر الوسیله) آفلاین:6 ساعت –دکتر گلستان رو+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پشت پیشتاز)- 250/000 تومان
حقوق ثبت آفلاین:4 ساعت – دکتر نوشدخت+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پشت پیشتاز)- 250/000 تومان

کلیه دروس کارگاه جمع بندی و حل تست

شهریه با تخفیف نقدی 2/300/000 تومان

تذکر:

1-کلاسها بصورت آفلاین برگزار می شود و بعد از ثبت نام به مدت 3 ماه در پروفایل داوطلبی ذخیره می شود و داوطلبان می توانند در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی داشته باشند

کلاسهای آفلاین وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 –بعد از ثبت نام کلاسها تا چهارماه از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد


حقوق مدنی (گروه ۱) 120ساعت- دکتر لطفی 1/600/000 تومان
حقوق مدنی (گروه ۲) :120ساعت- دکتر حسینی 1/600/000 تومان
حقوق جزا : 75 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی 1/600/000 تومان
آیین دادرسی کیفری : 45 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی 550/000 تومان
حقوق تجارت: 50 ساعت – دکتر نعمت الهی 550/000 تومان
آیین دادرسی مدنی(گروه 1) : 75 ساعت – دکتر لطفی 550/000 تومان
آیین دادرسی مدنی(گروه ۲) :55 ساعت – دکتر نعمت 550/000 تومان
اصول فقه : 60ساعت – دکتر گلستان رو 550/000 تومان
متون فقه(تحریر الوسیله) :32 ساعت –دکتر گلستان رو 550/000 تومان
حقوق ثبت :17 ساعت – دکتر نوشدخت – 350/000 تومان
استعداد شغلی :10 ساعت – استاد درستی 250/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.

تمام دروس وکالت کانون وکلای دادگستری

شهریه نقدی با تخفیف 4/400/000 تومان

تمام دروس مرکز وکلای قوه قضاییه

شهریه نقدی با تخفیف 4/400/000 تومان

تمام دروس وکالت کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه-

شهریه نقدی با تخفیف 4/900/000 تومان

کلاسهای آفلاین حل تستهای مهم آمادگی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه و قضاوت برگزار شده در سال 1399


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 –پس از ثبت نام کلاسها تا سه ماه از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد

توضیح 3 –مجموعه تستهای چاپ شده این کلاسها را صورت رایگان برای متقاضیان ثبت نام شده پست پیشتاز میشود


حقوق مدنی: 41 ساعت - دکتر لطفی+دکتر حسینی -550/000 تومان
حقوق جزا : 20 ساعت - دکتر ابراهیم زارع 550/000 تومان
آیین دادرسی کیفری : 11 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی 400/000 تومان
حقوق تجارت: 11 ساعت – دکتر لطفی 400/000 تومان
آیین دادرسی مدنی: 11 ساعت – دکتر نعمت الهی 400/000 تومان
اصول فقه :12ساعت – دکتر گلستان رو 400/000 تومان
متون فقه(تحریر الوسیله) :6 ساعت –دکتر گلستان رو 250/000تومان
حقوق ثبت :5 ساعت – دکتر نوشدخت 250/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.

تمام دروس وکالت کانون وکلای دادگستری

شهریه نقدی با تخفیف 2/300/000 تومان

تمام دروس مرکز وکلای قوه قضاییه

شهریه نقدی با تخفیف 2/300/000 تومان

تمام دروس وکالت کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه-

شهریه نقدی با تخفیف 2/500/000 تومان