آزمون آزمایشی 20 مرحله ای

تاریخ شروع: 26 بهمن 97
20 مرحله آزمون کشوری (همزمان به صورت آنلاین و حضوری در بیش از 100 هر کشور به انتخاب دانشجو)+پاسخنامه تشریحی+ 60 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ پروفایل داوطلبی+ کارنامه تحلیلی+ برنامه ریزی درسی+پرسش و پاسخ+پشتیبانی آموزشی ++ 530 ساعت فیلم آموزشی (درس- نکته- تست)

شهریه : 2/100/000 تومان
20 مرحله آزمون کشوری (همزمان به صورت آنلاین و حضوری در بیش از 100 هر کشور به انتخاب دانشجو)+پاسخنامه تشریحی+ 60 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ پروفایل داوطلبی+ کارنامه تحلیلی+ برنامه ریزی درسی+پرسش و پاسخ+پشتیبانی آموزشی
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 800/000 تومان

آزمون آزمایشی 16 مرحله ای

تاریخ شروع: 13 اردیبهشت 98
16 مرحله آزمون کشوری (همزمان به صورت آنلاین و حضوری در بیش از 100 هر کشور به انتخاب دانشجو)+پاسخنامه تشریحی+ 48 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ پروفایل داوطلبی+ کارنامه تحلیلی+ برنامه ریزی درسی+پرسش و پاسخ+پشتیبانی آموزشی++ 530 ساعت فیلم آموزشی (درس- نکته- تست):
شهریه 2/000/000 تومان
16 مرحله آزمون کشوری (همزمان به صورت آنلاین و حضوری در بیش از 100 هر کشور به انتخاب دانشجو)+پاسخنامه تشریحی+ 48 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ پروفایل داوطلبی+ کارنامه تحلیلی+ برنامه ریزی درسی+پرسش و پاسخ+پشتیبانی آموزشی
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 700/000 تومان

آزمون آزمایشی 14 مرحله ای

تاریخ شروع: 10 خرداد 98
14 مرحله آزمون کشوری (همزمان به صورت آنلاین و حضوری در بیش از 100 هر کشور به انتخاب دانشجو)+پاسخنامه تشریحی+ 42 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ پروفایل داوطلبی+ کارنامه تحلیلی+ برنامه ریزی درسی+پرسش و پاسخ+پشتیبانی آموزشی++ 530 ساعت فیلم آموزشی (درس- نکته- تست):
شهریه 1/900/000 تومان
14 مرحله آزمون کشوری (همزمان به صورت آنلاین و حضوری در بیش از 100 هر کشور به انتخاب دانشجو)+پاسخنامه تشریحی+ 42 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ پروفایل داوطلبی+ کارنامه تحلیلی+ برنامه ریزی درسی+پرسش و پاسخ+پشتیبانی آموزشی
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 600/000 تومان

آزمون آزمایشی 8 مرحله ای

تاریخ شروع: 10 خرداد 98
8 مرحله آزمون کشوری (همزمان به صورت آنلاین و حضوری در بیش از 100 هر کشور به انتخاب دانشجو)+پاسخنامه تشریحی+ 24 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ پروفایل داوطلبی+ کارنامه تحلیلی+ برنامه ریزی درسی+پرسش و پاسخ+پشتیبانی آموزشی+530 ساعت فیلم آموزشی (درس- نکته- تست)
شهریه : 1/650/000 تومان
8 مرحله آزمون کشوری (همزمان به صورت آنلاین و حضوری در بیش از 100 هر کشور به انتخاب دانشجو)+پاسخنامه تشریحی+ 24 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ پروفایل داوطلبی+ کارنامه تحلیلی+ برنامه ریزی درسی+پرسش و پاسخ+پشتیبانی آموزشی
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 350/000 تومان


آزمون آزمایشی 4 مرحله ای

تاریخ شروع: 19 مهر 98
4مرحله آزمون کشوری (همزمان به صورت آنلاین و حضوری در بیش از 100 هر کشور به انتخاب دانشجو)+پاسخنامه تشریحی+ 12ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ پروفایل داوطلبی+ کارنامه تحلیلی+ برنامه ریزی درسی+پرسش و پاسخ+پشتیبانی آموزشی++ 530 ساعت فیلم آموزشی (درس- نکته- تست)
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 1/500/000 تومان
4مرحله آزمون کشوری (همزمان به صورت آنلاین و حضوری در بیش از 100 هر کشور به انتخاب دانشجو)+پاسخنامه تشریحی+ 12ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ پروفایل داوطلبی+ کارنامه تحلیلی+ برنامه ریزی درسی+پرسش و پاسخ+پشتیبانی آموزشی
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 200/000 تومان


آزمون تعیین کانون مناسب


هزینه ثبتنام: رایگان
سبد خرید