19مرحله آزمون ویژه آزمون کانون وکلای دادگستری 1400


شامل 6 مرحله آزمون حضوری کشوری+ 13 مرحله آزمون آفلاین+ پاسخنامه تشریحی+ 57 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی)+ کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی+ پرسش و پاسخ+ پشتیبانی آموزشی+ تعیین کانون مناسب
شهریه : 900/000 تومان
شامل 6 مرحله آزمون آنلاین کشوری+ 13 مرحله آزمون آفلاین+ پاسخنامه تشریحی+ 57 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی)+ کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی+ پرسش و پاسخ+ پشتیبانی آموزشی+ تعیین کانون مناسب شهریه : 800/000 تومان

3 مرحله آزمون وکالت و قضاوت


3مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 9 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی
شهریه : 225/000 تومان
3 مرحله آزمون مرور اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی + 9 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی شهریه : 200/000 تومان