30 مرحله آزمون حضوری کشوری + 10 مرحله آزمون آنلاین(مرور و جامع) + پاسخنامه تشریحی +90 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ 500 ساعت فیلم آموزشی(کلاس و کارگاه نکته و تست)
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 1/000/000 تومان
30مرحله آزمون حضوری کشوری + 10 مرحله آزمون آنلاین(مرور و جامع) + پاسخنامه تشریحی +90 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 550/000 تومان
25 مرحله آزمون حضوری کشوری + 9 مرحله آزمون آنلاین(مرور و جامع) + پاسخنامه تشریحی + 75 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ 500 ساعت فیلم آموزشی(کلاس و کارگاه نکته و تست)
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه 1/000/000 تومان
25 مرحله آزمون حضوری کشوری + 9 مرحله آزمون آنلاین(مرور و جامع) + پاسخنامه تشریحی + 75 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 500/000 تومان


17 مرحله آزمون حضوری کشوری + 8 مرحله آزمون آنلاین(مرور و جامع) + پاسخنامه تشریحی + 50 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ 500 ساعت فیلم آموزشی(کلاس و کارگاه نکته و تست)
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 1/000/000 تومان
17 مرحله آزمون حضوری کشوری + 8 مرحله آزمون آنلاین(مرور و جامع) + پاسخنامه تشریحی + 50 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 450/000 تومان


5 مرحله آزمون حضوری کشوری + 7 مرحله آزمون آنلاین(مرور و جامع) + پاسخنامه تشریحی + 15ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ 500 ساعت فیلم آموزشی(کلاس و کارگاه نکته و تست)
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 600/000 تومان
5 مرحله آزمون حضوری کشوری + 7 مرحله آزمون آنلاین(مرور و جامع) + پاسخنامه تشریحی + 15ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 150/000 تومان


6 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین(مرور و جامع)
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 50/000 تومان
آزمون تعیین کانون(زمان برگزاری مهر97) رایگان

آزمون های آزمایشی سردفتری6 مرحله آزمون آزمایشی + پاسخنامه تشریحی + 12 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) + کارنامه تحلیلی + پروفایل داولبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی + کتاب آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 200/000 تومان
6 مرحله آزمون آزمایشی + پاسخنامه تشریحی + 12 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) + کارنامه تحلیلی + پروفایل داولبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی + 300ساعت فیلم آموزشی(کلاس و کارگاه نکته و تست)
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 700/000 تومان
6 مرحله آزمون آزمایشی + پاسخنامه تشریحی + 12 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) + کارنامه تحلیلی + پروفایل داولبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی + 300ساعت فیلم آموزشی(کلاس و کارگاه نکته و تست) + گنجینه ی طرح نوین+ مجموعه نرم افزارهای آموزشی
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه : 1/500/000 تومان
8 مرحله آزمون آزمایشی + پاسخنامه تشریحی + 16 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) + کارنامه تحلیلی + پروفایل داولبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه 250/000 تومان
سبد خرید