7 مرحله آزمون ویژه آزمون کانون وکلای دادگستری 1400


7 مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 21 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ تعیین کانون مناسب
شهریه : 500/000 تومان
7 مرحله آزمون اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی + 21 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ تعیین کانون مناسب شهریه : 450/000 تومان

4 مرحله آزمون وکالت و قضاوت


4مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 12 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 300/000 تومان
4 مرحله آزمون مرور اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی + 12ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 260/000 تومان