16 مرحله آزمون وکالت و قضاوت


16مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی +48 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 1/200/000 تومان
16مرحله آزمون آنلاین کشوری + پاسخنامه تشریحی +48ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 1/050/000 تومان

14 مرحله آزمون وکالت و قضاوت


14 مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 42 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 1/050/000 تومان
14 مرحله آزمون آنلاین کشوری + پاسخنامه تشریحی + 42 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 950/000 تومان

11 مرحله آزمون وکالت و قضاوت


11 مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 33 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 825/000 تومان
11 مرحله آزمون آنلاین کشوری + پاسخنامه تشریحی + 33 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 750/000 تومان

8 مرحله آزمون وکالت و قضاوت


8 مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 600/000 تومان
8مرحله آزمون اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی + 24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 550/000 تومان

8 مرحله آزمون مرور


8 مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 600/000 تومان
8 مرحله آزمون مرور اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی + 24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 550/000 تومان

4 مرحله آزمون وکالت و قضاوت


4مرحله آزمون حضوری کشوری + پاسخنامه تشریحی + 12 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 300/000 تومان
4 مرحله آزمون مرور اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی + 12ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی) +کارنامه تحلیلی+پروفایل داوطلبی+برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+ آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 260/000 تومان