ثبت نام کلاسهای آمادگی وکالت و قضاوت 98

طرح طلایی-گروه 1 (A1)


خدمات این گروه شامل: 537 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+16 مرحله آزمون کشوری + 000/200 تومان کتاب رایگان + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:چهارشنبه صبح + پنجشنبه صبح + جمعه صبح –آغاز ترم : بهمن 97

اساتید گروه1:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر نعمت الهی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر گلستان رو-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: استاد روشن

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 4/800/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط 5/300/000 هزار تومان (4قسط 1325هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/800/000 تومان

طرح طلایی-گروه 2 (A2)


خدمات این گروه شامل: 537 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+16 مرحله آزمون کشوری + 000/200 تومان کتاب رایگان + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:چهارشنبه صبح + پنجشنبه صبح + جمعه صبح –آغاز ترم : بهمن 97

اساتید گروه2:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر نعمت الهی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر گلستان رو-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: استاد روشن

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 4/800/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط 5/300/000 هزار تومان (4قسط 1325هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/800/000 تومان

طرح طلایی-گروه 3 (B1)


خدمات این گروه شامل:537 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+16 مرحله آزمون کشوری + 000/200 تومان کتاب رایگان + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:سه شنبه عصر + چهارشنبه عصر + پنجشنبه عصر–آغاز ترم : بهمن 97

اساتید گروه3:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر نعمت الهی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر گلستان رو-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: استاد روشن

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 4/800/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط 5/300/000 هزار تومان (4قسط 1325هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/800/000 تومان

طرح طلایی-گروه 4 (B2)


خدمات این گروه شامل:537 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+16 مرحله آزمون کشوری + 000/200 تومان کتاب رایگان + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:سه شنبه عصر + چهارشنبه عصر + پنجشنبه عصر–آغاز ترم : بهمن 97

اساتید گرو4::حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر نعمت الهی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر گلستان رو-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: استاد روشن

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 4/800/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط 5/300/000 هزار تومان (4قسط 1325هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/800/000 تومان

طرح طلایی-گروه 5 (C)


خدمات این گروه شامل:527 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+16 مرحله آزمون کشوری + 000/200 تومان کتاب رایگان + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:جمعه صبح و عصر–آغاز ترم : اسفند 97

اساتید گروه5:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر حسینی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: استاد روشن

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 4/800/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط 5/300/000 هزار تومان (4قسط 1325هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/800/000 تومان

طرح طلایی-گروه 6 (D1)


خدمات این گروه شامل:527 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+16 مرحله آزمون کشوری + 000/200 تومان کتاب رایگان + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه صبح+یکشنبه صبح+دوشنبه صبح –آغاز ترم : اسفند 97

اساتید گروه6:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر نوبهاری طهرانی-آ.د.کیفری: استاد روشن

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 4/800/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط 5/300/000 هزار تومان (4قسط 1325هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/800/000 تومان

طرح طلایی-گروه 7 (D2)


خدمات این گروه شامل:527 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+16 مرحله آزمون کشوری + 000/200 تومان کتاب رایگان + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه صبح+یکشنبه صبح + دوشنبه صبح –آغاز ترم : اسفند 97

اساتید گروه1 سردفتری:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر نوبهاری طهرانی-آ.د.کیفری: استاد روشن

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 4/800/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط 5/300/000 هزار تومان (4قسط 1325هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/800/000 تومان

طرح طلایی-گروه 8 (E1)


خدمات این گروه شامل:527 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+16 مرحله آزمون کشوری + 000/200 تومان کتاب رایگان + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه عصر+یکشنبه عصر+ دوشنبه عصر–آغاز ترم : اسفند 97

اساتید گروه1 سردفتری:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر نوبهاری طهرانی-آ.د.کیفری: استاد روشن

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 4/800/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط 5/300/000 هزار تومان (4قسط 1325هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/800/000 تومان

طرح طلایی-گروه 9 (E2)


خدمات این گروه شامل:527 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+16 مرحله آزمون کشوری + 000/200 تومان کتاب رایگان + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه عصر+یکشنبه صبح و عصر–آغاز ترم : اسفند 97

اساتید گروه1 سردفتری:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر نوبهاری طهرانی-آ.د.کیفری: استاد روشن

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 4/800/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط 5/300/000 هزار تومان (4قسط 1325هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/800/000 تومان