ثبت نام کلاسهای آمادگی وکالت و قضاوت و سردفتری 97

طرح طلایی وکالت - گروه 6


خدمات این گروه شامل:523ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری + 200000 تومان کتاب رایگان + 500000تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه صبح + یکشنبه صبح + دوشنبه صبح –آغاز ترم اسفند96

اساتید گروه6:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)دکتر حسینی(تجارت۴)-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی وکالت - گروه 7


خدمات این گروه شامل:523ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری + 200000 تومان کتاب رایگان + 500000تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه عصر + یکشنبه عصر + دوشنبه عصر –آغاز ترم اسفند96

اساتید گروه7:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)دکتر حسینی(تجارت۴)-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی وکالت - گروه 8


خدمات این گروه شامل:523ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری

روزهای برگزاری:دوشنبه صبح+سه شنبه صبح و عصر-آغاز اردیبهشت97

اساتید گروه8:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی وکالت - گروه 9


خدمات این گروه شامل:523ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری

روزهای برگزاری:دوشنبه صبح + سه شنبه صبح و عصر- آغاز اردیبهشت97.

اساتید گروه9:حقوق مدنی :عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)- آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی وکالت - گروه 10


خدمات این گروه شامل:523 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری

روزهای برگزاری:یکشنبه عصر + دوشنبه عصر + سه شنبه عصر - آغاز اردیبهشت 97.

اساتید گروه10:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)- آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر لطفی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی وکالت - گروه 11


خدمات این گروه شامل:523 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری

روزهای برگزاری:دوشنبه عصر + سه شنبه عصر+چهارشنبه عصر - آغاز اردیبهشت97.

اساتید گروه11:حقوق مدنی :دکترعبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)- آ.د.م:دکتر لطفی- تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی سردفتری- گروه 1


خدمات این گروه شامل:463ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+6 مرحله آزمون کشوری + کتاب رایگان +500000 تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه و یکشنبه صبح + عصر –آغاز ترم اسفند96

اساتید گروه1 سردفتری:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8) -تجارت: دکتر نعمت الهی- حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-حقوق ثبت:دکتر نوشدخت- فارسی: دکتر مظفری- عربی: استاد مرادی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی سردفتری- گروه 2


خدمات این گروه شامل:463ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+6 مرحله آزمون کشوری + کتاب رایگان +500000 تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه عصر+ یکشنبه عصر+سه شنبه عصر –آغاز ترم اسفند96

اساتید گروه2 سردفتریحقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8) - تجارت: دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)دکتر حسینی(تجارت۴)- حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-حقوق ثبت:دکتر نوشدخت- فارسی: دکتر مظفری- عربی: استاد مرادی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح نقره ای سردفتری-گروه 5


خدمات این گروه شامل:122 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی 3 درس+ کارگاه حل تست 3 درس+6 مرحله آزمون کشوری

روزهای برگزاری:سه شنبه - آغاز فروردین 97.

اساتید گروه 5 سردفتری:حقوق ثبت: دکتر نوشدخت- فارسی: دکتر مظفری- عربی: استاد مرادی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 1300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (3قسط 460هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه 1/300/000 تومان

طرح طلایی سردفتری-گروه 6


خدمات این گروه شامل:432 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+6 مرحله آزمون کشوری

روزهای برگزاری:چهارشنبه + پنجشنبه +جمعه صبح + عصر - آغاز اردیبهشت97.

اساتید گروه 6 سردفتری:حقوق مدنی :دکترجمشیدی- حقوق جزا:دکتر نوبهاری طهرانی- حقوق تجارت: استاد نعمت الهی- حقوق ثبت: دکتر نوشدخت- فارسی: دکتر مظفری- عربی: استاد مرادی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 785هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه 3/300/000 تومان

طرح نقره ای سردفتری-گروه 7


خدمات این گروه شامل:122 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی 3 درس+ کارگاه حل تست 3 درس+6 مرحله آزمون کشوری

روزهای برگزاری:جمعه عصر - آغاز اردیبهشت97.

اساتید گروه 7 سردفتری:حقوق ثبت: دکتر نوشدخت- فارسی: دکتر مظفری- عربی: استاد مرادی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 1300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (3قسط 460هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی1/300/000 تومان