ثبت نام کلاسهای آمادگی وکالت و قضاوت و سردفتری 97

طرح طلایی-گروه 1


خدمات این گروه شامل: 508ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری +200 هزار تومان کتاب رایگان + 500 هزار تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:پنجشنبه عصر+جمعه صبح و عصر-آغاز 3 اسفند (کلاس های این گروه کلاً یک هفته در میان تشکیل می شود).

اساتید گروه 1:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)دکتر حسینی(تجارت۴)-اصول فقه: دکتر گلستان رو-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند.بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی - گروه 2


خدمات این گروه شامل:513ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری + 200 هزار تومان کتاب رایگان + 500 هزار تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل.

روزهای برگزاری:جمعه صبح + جمعه عصر- آغاز 4 اسفند

اساتید گروه2:حقوق مدنی :عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)- آ.د.م:دکتر عبدغیور-تجارت: دکتر عبدغیور(تجارت۱و۲و۳)دکتر حسینی(تجارت۴)-اصول فقه: دکتر گلستان رو-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی - گروه 3


خدمات این گروه شامل:523 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری + 200 هزار تومان کتاب رایگان + 500 هزار تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:چهارشنبه صبح + پنجشنبه صبح - آغاز 11 بهمن

اساتید گروه3:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)- آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)دکتر حسینی(تجارت۴)-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی - گروه 4


خدمات این گروه شامل:523 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری + 200 هزار تومان کتاب رایگان + 500 هزار تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری: چهارشنبه عصر + پنجشنبه عصر - آغاز 11 بهمن.

اساتید گروه4:حقوق مدنی :دکترعبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)- آ.د.م:دکتر لطفی- تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی - گروه 5


خدمات این گروه شامل:517ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری

روزهای برگزاری:چهارشنبه عصر+پنج شنبه صبح- آغاز 16 اسفند

اساتید گروه5:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)دکتر حسینی(تجارت۴)-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی - گروه 6


خدمات این گروه شامل:523ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری + 200000 تومان کتاب رایگان + 500000تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه صبح + یکشنبه صبح + دوشنبه صبح –آغاز ترم اسفند96

اساتید گروه6:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)دکتر حسینی(تجارت۴)-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی - گروه 7


خدمات این گروه شامل:523ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+34 مرحله آزمون کشوری + 200000 تومان کتاب رایگان + 500000تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه عصر + یکشنبه عصر + دوشنبه عصر –آغاز ترم اسفند96

اساتید گروه7:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)دکتر حسینی(تجارت۴)-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر نوبهاری طهرانی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی سردفتری- گروه 1


خدمات این گروه شامل:463ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+6 مرحله آزمون کشوری + کتاب رایگان +500000 تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه و یکشنبه صبح + عصر –آغاز ترم اسفند96

اساتید گروه1 سردفتری:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8) -تجارت: دکتر نعمت الهی- حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-حقوق ثبت:دکتر نوشدخت- فارسی: دکتر مظفری- عربی: استاد مرادی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح طلایی سردفتری- گروه 2


خدمات این گروه شامل:463ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه قوانین خاص+6 مرحله آزمون کشوری + کتاب رایگان +500000 تومان فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:شنبه عصر+ یکشنبه عصر+سه شنبه عصر –آغاز ترم اسفند96

اساتید گروه2 سردفتریحقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8) - تجارت: دکتر لطفی(تجارت۱و۲و۳)دکتر حسینی(تجارت۴)- حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-حقوق ثبت:دکتر نوشدخت- فارسی: دکتر مظفری- عربی: استاد مرادی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (4قسط 875هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان

طرح نقره ای سردفتری(سه درس فارسی،عربی و حقوق ثبت)- گروه 3


خدمات این گروه شامل:122ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی سه درس+ کارگاه حل تست سه درس+ 6 مرحله آزمون کشوری + فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل (10درصد مبلغ پرداختی)

روزهای برگزاری:پنجشنبه صبح – آغاز ترم اسفند96

اساتید گروه3 سردفتری:حقوق ثبت:دکتر نوشدخت- فارسی: دکتر مظفری- عربی: استاد مرادی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 1300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (3قسط 460هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی1/300/000 تومان

طرح نقره ای سردفتری(سه درس فارسی،عربی و حقوق ثبت)- گروه 4


خدمات این گروه شامل:122ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی سه درس+ کارگاه حل تست سه درس+ 6 مرحله آزمون کشوری + فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل (10درصد مبلغ پرداختی)

روزهای برگزاری:جمعه صبح – آغاز ترم اسفند96

اساتید گروه4 سردفتری:حقوق ثبت:دکتر نوشدخت- فارسی: دکتر مظفری- عربی: استاد مرادی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 1300000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط (3قسط 460هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند ۳۰۰ هزارتومان از شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه را از طریق فاضل کارت پرداخت کنند. بدین منظور لطفاً بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی1/300/000 تومان