ثبت نام کلاسهای آفلاین آمادگی کارشناسی ارشد و دکتری

کلاسهای آفلاین دکتری حقوق


متون فقه (کلیه گرایش ها):60 ساعت- 450 هزار تومان
زبان عمومی:استاد مکرمی – 40 ساعت – 450 هزار تومان
استعداد تحصیلی:استاد گیلک – 40 ساعت – 450 هزار تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود . داوطلبان، کلاسهای ذخیره شده را تا روز آزمون می توانند بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.

کلاس آفلاین آمادگی و آشنایی با آزمون شفاهی مرکز وکلای قوه قضائیه


تجارت و آیین دادرسی مدنی:دکتر نعمت الهی

حقوق مدنی:دکتر حسینی

حقوق جزاء و آیین دادرسی کیفری:دکتر زارعی

ارتباط موثر، فن بیان، سخنوری، افزایش اعتماد به نفس، زبان بدن:استاد مسعودی

روانشناسی:استاد آل منصور

احکام شرعی:دکتر فرهادی

مجموعاً 20 ساعت کلاس آفلاین.
در کلاسها صدا و تصویر استاد و تصویر برد هوشمند به وضوح دریافت می شود و. کلاسها در پروفایل داوطلبی ذخیره شده است و داوطلبان تا روز آزمون می توانند بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز کلاسها را بازبینی نمایند.

شهریه کلیه دروس با احتساب تخفیف نقدی

300/000 تومان

کلاسهای آفلاین کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


حقوق مدنی: دکتر حسینی – 120 ساعت شهریه 950 هزارتومان
حقوق تجارت: دکتر نعمت الهی – 50ساعت - شهریه:550 هزاتومان
آیین دادرسی مدنی: دکتر لطفی – 75 ساعت - شهریه550 تومان
متون فقه: دکتر حسینی - 65 ساعت - شهریه:450هزارتومان
متون حقوقی:دکتر ایرانی – 40 ساعت - شهریه: 450 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود . داوطلبان کلاسهای ذخیره شده را تا روز آزمون می توانند بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.

کلاسهای آفلاین کارشناسی ارشد حقوق جزا


متون فقه: دکتر حسینی - 65 ساعت - شهریه:450هزارتومان
متون حقوقی:دکتر ایرانی – 40 ساعت - شهریه: 450 تومان
آیین دادرسی کیفری:کتر زارعی – 45 ساعت - شهریه550 تومان
حقوق جزا: دکتر زارعی – 75 ساعت شهریه 950 هزارتومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود . داوطلبان کلاسهای ذخیره شده را تا روز آزمون می توانند بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.

کارگاه آفلاین قوانین خاص جزایی 4 ساعت


دکتر حمید زارعی
شهریه با احتساب تخفیف نقدی
150/000 تومان

کلاس آفلاین قوانین خاص حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی 24 ساعتحقوق مدنی : دکتر لطفی - آیین دادرسی مدنی : دکتر نعمت الهی
شهریه با احتساب تخفیف نقدی
350/000 تومان