مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم دروس جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

 

http://t.me/fazelshiraz

 

حقوق مدنی

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس حقوق مدنی است جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس  http://t.me/fazelshirazنیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazelshiraz


 

مرور مدنی- قسمت اول

    مرور سریع مدنی قسمت اول-  ویژه هفته آخر

  اموال و مالکیت

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت دوم

  مرور سریع مدنی قسمت دوم-  ویژه هفته آخر

  اموال و مالکیت

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت سوم

مرور سریع مدنی قسمت سوم-  ویژه هفته آخر

تعهد، عقد و اقسام عقد

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت چهارم

مرور سریع مدنی قسمت چهارم-  ویژه هفته آخر

شرایط اساسی صحت معاملات، ایجاب و قبول، عیوب اراده

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت پنجم

مرور سریع مدنی قسمت پنجم-  ویژه هفته آخر

نمایندگی، جهت معامله، مورد معامله و معامله به انگیزه فرار از ادای دین

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت ششم

مرور سریع مدنی قسمت ششم-  ویژه هفته آخر

  آثار عقد، تعهد به نفع ثالث و معامله فضولی

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت هفتم

مرور سریع مدنی قسمت هفتم-  ویژه هفته آخر

  شرط ضمن عقد و اقسام و اجکام آن

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت هشتم

مرور سریع مدنی قسمت هشتم-  ویژه هفته آخر

مسئولیت قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت نهم

مرور سریع مدنی قسمت نهم-  ویژه هفته آخر

سقوط تعهد (وفای به عهد و اقاله)

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت دهم

مرور سریع مدنی قسمت دهم-  ویژه هفته آخر

سقوط تعهد (ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت ما فی الذمه)

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت یازدهم

مرور سریع مدنی قسمت یازدهم-  ویژه هفته آخر

کلیات، ایفای ناروا و غصب

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت دوازدهم

مرور سریع مدنی قسمت دوازدهم-  ویژه هفته آخر

اتلاف، تسبیب، استیفاء، ارکان مسئولیت مدنی

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت سیزدهم

مرور سریع مدنی قسمت سیزدهم-  ویژه هفته آخر

علل خارجی و ادامه مباحث تحلیلی مسئولیت مدنی

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت چهاردهم

مرور سریع مدنی قسمت چهاردهم-  ویژه هفته آخر

  مدنی 6 بخش اول- عقد بیع و حق حبس و ضمان معاوضی و ضمان درک

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت پانزدهم

مرور سریع مدنی قسمت پانزدهم-  ویژه هفته آخر

  مدنی 6 بخش دوم- عقد خیارات و احکام آن

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت شانزدهم

مرور سریع مدنی قسمت شانزدهم-  ویژه هفته آخر

 مدنی 6 بخش سوم- عقد اجاره

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت هفدهم

مرور سریع مدنی قسمت هفدهم-  ویژه هفته آخر

شرکت

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت هجدهم

مرور سریع مدنی قسمت هجدهم-  ویژه هفته آخر

عقد رهن

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت نوزدهم

مرور سریع مدنی قسمت نوزدهم-  ویژه هفته آخر

 ضمان

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت بیستم

مرور سریع مدنی قسمت بیستم-  ویژه هفته آخر

حواله

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت بیست و یکم

مرور سریع مدنی قسمت بیست و یکم-  ویژه هفته آخر

وکالت

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت بیست و دوم

   مرور سریع حقوق مدنی قسمت بیست و دوم

وصیت

   مدرس: دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت بیست و سوم

مرور سریع حقوق مدنی قسمت بیست و یکم

جعاله و صلح

  مدرس: دکتر حسینی

 


مرور مدنی- قسمت بیست و چهارم

مرور سریع حقوق مدنی قسمت بیست و یکم

ودیعه، عاریه و عقد هبه

  مدرس: دکتر حسینی

 


حقوق تجارت

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس حقوق تجارت است جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazelshiraz


 

مرور تجارت- قسمت اول

    مرور سریع تجارت قسمت اول-  ویژه هفته آخر

  تجارت 1

   مدرس: جناب آقای دکتر نعمت الهی


مرور تجارت- قسمت دوم

   مرور سریع تجارت قسمت دوم-  ویژه هفته آخر

  شرکت های سهامی عام و خاص

   مدرس: جناب آقای دکتر نعمت الهی


مرور تجارت- قسمت سوم

 مرور سریع تجارت قسمت سوم-  ویژه هفته آخر

شرکت های با مسئولیت محدود

   مدرس: جناب آقای دکتر نعمت الهی


مرور تجارت- قسمت چهارم

  مرور سریع تجارت قسمت چهارم-  ویژه هفته آخر

 اسناد تجاری

   مدرس: جناب آقای دکتر نعمت الهی


مرور تجارت- قسمت پنجم

    مرور سریع تجارت قسمت پنجم-  ویژه هفته آخر

 ورشکستگی

   مدرس: جناب آقای دکتر نعمت الهی


اصول فقه

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس اصول فقه است جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

 

http://t.me/fazelshiraz 

مرور اصول فقه - قسمت اول

مرور سریع اصول فقه قسمت اول -  ویژه هفته آخر

وضع الفاظ

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور اصول فقه - قسمت دوم

 مرور سریع اصول فقه قسمت دوم -  ویژه هفته آخر

  اوامر و نواهی و حکم

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور اصول فقه - قسمت سوم

   مرور سریع اصول فقه قسمت سوم -  ویژه هفته آخر

  منطوق و مفهوم

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور اصول فقه- قسمت چهارم

    مرور سریع اصول فقه قسمت چهارم -  ویژه هفته آخر

  عام و خاص- مطلق و مقید

 مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور اصول فقه- قسمت پنجم

   مرور سریع اصول فقه قسمت پنجم -  ویژه هفته آخر

  قیاس و دلیل و اماره و قسمت اول اصول عملیه 

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور اصول فقه- قسمت ششم

   مرور سریع اصول فقه قسمت آخر -  ویژه هفته آخر

 قسمت دوم اصول عملیه وتعارض ادله

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


خلاصه متنی اصول فقه

فایل pdf درس اصول فقه در 22 صفحه

توسط سرکار خانم دکتر گلستان رو

مدرس درس اصول فقه در موسسه آموزش عالی فاضل


تحلیل صوتی اصول فقه

پاسخنامه صوتی درس اصول فقه آزمون وکالت 97

به همراه تطبیق سوالات با منابع مکتوب فاضل

توسط دکتر حسینی


آیین دادرسی مدنی

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس آیین دادرسی مدنی است جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazelshiraz


 

مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت اول

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت اول-  ویژه هفته آخر

  چگونگی تنظیم دادخواست و ضمانت اجرایی آن

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت دوم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت دوم-  ویژه هفته آخر

صلاحیت محاکم

مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت سوم

مرور سریع  آیین دادرسی مدنی مدنی قسمت سوم-  ویژه هفته آخر

  ابلاغ و ایرادات جلسه اول دادرسی

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت چهارم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت چهارم-  ویژه هفته آخر

صدور رای- تقسیم بندی آرا

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت پنجم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت پنجم-  ویژه هفته آخر

طرق عادی شکایت، واخواهی و تجدید نظر خواهی

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت ششم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت ششم-  ویژه هفته آخر

طرق فوق العاده شکایت از آرا-مقایسه ای

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت هفتم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت هفتم-  ویژه هفته آخر

تامین خواسته و دستور موقت

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت هشتم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت هشتم-  ویژه هفته آخر

دعاوی طاری، مواعد، دعاوی تصرف

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت نهم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت نهم-  ویژه هفته آخر

  ادله اثبات دعوا

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


حقوق جزا

مرور سریع درس حقوق جزا به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

 فایلهای کلیه دروس در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazelshiraz


آیین دادرسی کیفری

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس آیین دادرسی کیفری  است جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazelshiraz


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت اول

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت اول

  کلیات و مرحله کشف جرم

 مدرس: دکتر نوبهاری طهرانی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت دوم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت دوم

 مرحله تعقیب متهم

   مدرس: دکتر نوبهاری طهرانی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت سوم

   مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت سوم

 وظایف بازپرس و تفتیش و معاینه محل

 مدرس: دکتر نوبهاری طهرانی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت جهارم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت چهارم

 احضار،جلب و بازجویی از شهود و متهمان

مدرس: دکتر نوبهاری طهرانی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت پنجم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت پنجم

 قرارهای تامین و نظارت قضایی

مدرس: دکتر نوبهاری طهرانی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت ششم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت ششم

 خاتمه تحقیقات مقدماتی

 مدرس: دکتر نوبهاری طهرانی