مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم دروس جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazel95   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

 

http://t.me/fazel95

 

حقوق مدنی

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس حقوق مدنی است جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazel95   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazel95


 

حقوق تجارت

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس حقوق تجارت است جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazel95   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazel95


 

اصول فقه

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس اصول فقه است جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazel95   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

 

http://t.me/fazel95 

آیین دادرسی مدنی

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس آیین دادرسی مدنی است جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazel95   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazel95


 

حقوق جزا

مرور سریع درس حقوق جزا به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

 فایلهای کلیه دروس در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazel95   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazel95


آیین دادرسی کیفری

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس آیین دادرسی کیفری  است جهت مرور در هفته پایانی آزمون وکالت 97 آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazel95   قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazel95