کارگاه جمع بندی و حل تست های احتمالی وکالت 97 در شیراز از 3 تا 11 آبان برگزار می گردد. حقوق جزا - دکتر ابراهیم زارع- 3و4 آبان اصول فقه - دکتر حسینی- 5آبان آ.دادرسی کیفری- دکتر نوبهاری طهرانی- 6آبان آ.دادرسی مدنی- دکتر لطفی- 7آبان حقوق تجارت- دکتر حسینی- 9آبان حقوق مدنی- دکتر عبدغیور- 10و11 آبان شهریه : یک میلیون و پانصدهزار تومان **شهریه دانشجویان سابق با احتساب تخفیف، یک میلیون تومان می باشد. در کارگاه حل تستهای احتمالی سال 95 دقیقاً 100 سوال و در کارگاه حل تستهای احتمالی سال 96 دقیقا 98 سوال از 120 سوال قبل از آزمون وکالت پیش بینی و تحلیل شده بود.