3 مرحله آزمون آزمایشی

تاریخ شروع: 3 تیر

3 مرحله آزمون آنلاین کشوری+ پاسخنامه تشریحی+ 9 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی+ پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی
تاریخ های برگزاری:
آزمون 1 تاریخ 3 تیر
آزمون 2 تاریخ 17 تیر
آزمون 3 تاریخ 24 تیر
شهریه : 250/000 تومان

2 مرحله آزمون آزمایشی

تاریخ شروع: 17 تیر

2 مرحله آزمون آنلاین کشوری+ پاسخنامه تشریحی+ 6 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی+ پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی
تاریخ های برگزاری:
آزمون 1 تاریخ 17 تیر
آزمون 2 تاریخ 24 تیر
شهریه : 200/000 تومان

1+3 مرحله آزمون آزمایشی
(1 مرحله آنلاین + 3 مرحله آفلاین)

تاریخ شروع: 24 تیر

1 مرحله آزمون آنلاین کشوری+ پاسخنامه تشریحی+ 3 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی+ پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی
تاریخ های برگزاری:
آزمون 3 تاریخ 24 تیر
شهریه : 90/000 تومان

19مرحله آزمون ویژه آزمون کانون وکلای دادگستری 1400


شامل 6 مرحله آزمون حضوری کشوری+ 13 مرحله آزمون آفلاین+ پاسخنامه تشریحی+ 57 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی)+ کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی+ پرسش و پاسخ+ پشتیبانی آموزشی+ تعیین کانون مناسب
شهریه : 900/000 تومان
شامل 6 مرحله آزمون آنلاین کشوری+ 13 مرحله آزمون آفلاین+ پاسخنامه تشریحی+ 57 ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی)+ کارنامه تحلیلی+ پروفایل داوطلبی+ برنامه ریزی درسی+ پرسش و پاسخ+ پشتیبانی آموزشی+ تعیین کانون مناسب شهریه : 800/000 تومان