14 مرحله آزمون آزمایشی
تاریخ شروع 1401/2/30


14 مرحله آزمون حضوری کشوری+پاسخنامه تشریحی+42 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ کارنامه تحلیلی +پروفایل داوطلبی +برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ +پشتیبانی آموزشی
شهریه : 1/580/000 تومان
14 مرحله آزمون اینترنتی کشوری+پاسخنامه تشریحی+42 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ کارنامه تحلیلی +پروفایل داوطلبی +برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ +پشتیبانی آموزشی شهریه : 1/400/000 تومان

11 مرحله آزمون آزمایشی
تاریخ شروع 1401/4/10


11مرحله آزمون حضوری کشوری+پاسخنامه تشریحی+33 ساعت پاسخنامه (صوتی)+ کارنامه تحلیلی +پروفایل داوطلبی +برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ +پشتیبانی آموزشی
شهریه : 1/240/000 تومان
11مرحله آزمون اینترنتی کشوری+پاسخنامه تشریحی+33 ساعت پاسخنامه (صوتی)+ کارنامه تحلیلی +پروفایل داوطلبی +برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ +پشتیبانی آموزشی شهریه : 1/100/000 تومان

8 مرحله آزمون آزمایشی
تاریخ شروع 1401/5/21


8 مرحله آزمون حضوری کشوری+پاسخنامه تشریحی+24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی)+ کارنامه تحلیلی +پروفایل داوطلبی +برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ +پشتیبانی آموزشی
شهریه : 900/000 تومان
8 مرحله آزمون اینترنتی کشوری+پاسخنامه تشریحی+24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی)+ کارنامه تحلیلی +پروفایل داوطلبی +برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ +پشتیبانی آموزشی شهریه : 800/000 تومان

8 مرحله مرور آزمون آزمایشی
تاریخ شروع 1401/2/30


8 مرحله آزمون حضوری کشوری+پاسخنامه تشریحی+24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی)+ کارنامه تحلیلی +پروفایل داوطلبی +برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ +پشتیبانی آموزشی
شهریه : 900/000 تومان
8مرحله آزمون اینترنتی کشوری+پاسخنامه تشریحی+24ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی)+ کارنامه تحلیلی +پروفایل داوطلبی +برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ +پشتیبانی آموزشی شهریه : 800/000 تومان

4 مرحله آزمون آزمایشی
تاریخ شروع 1401/7/15


4 مرحله آزمون حضوری کشوری+پاسخنامه تشریحی+12ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی)+ کارنامه تحلیلی +پروفایل داوطلبی +برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ +پشتیبانی آموزشی
شهریه : 450/000 تومان
4 مرحله آزمون اینترنتی کشوری+پاسخنامه تشریحی+12ساعت کارگاه تحلیل سوالات(صوتی)+ کارنامه تحلیلی +پروفایل داوطلبی +برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ +پشتیبانی آموزشی شهریه : 400/000 تومان