18 مرحله آزمون آزمایشی


18 مرحله آزمون کشوری + پاسخنامه تشریحی+ 54 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 2/400/000 تومان
18 مرحله آزمون اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی+ 54 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی) + کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 2/000/000 تومان

16 مرحله آزمون آزمایشی


16 مرحله آزمون کشوری + پاسخنامه تشریحی+ 48 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 2/100/000 تومان
16 مرحله آزمون اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی+ 48 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی) + کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 1/750/000 تومان

13 مرحله آزمون آزمایشی


13 مرحله آزمون کشوری + پاسخنامه تشریحی+39 ساعت پاسخنامه صوتی+کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه :1/650/000 تومان
13 مرحله آزمون اینترنتی کشوری + پاسخنامه تشریحی+39 ساعت پاسخنامه صوتی + کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 1/375/000 تومان

10 مرحله آزمون آزمایشی( مرور)

10 مرحله آزمون کشوری(مرور) + پاسخنامه تشریحی + 30 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی +آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه : 1/200/000 تومان
10 مرحله آزمون اینترنتی کشوری(مرور) + پاسخنامه تشریحی+30 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی) + کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی شهریه : 1/000/000 تومان


10 مرحله آزمون آزمایشی

10 مرحله آزمون کشوری+ پاسخنامه تشریحی + 30 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی
شهریه : 1/200/000 تومان
10 مرحله آزمون اینترنتی کشوری+ پاسخنامه تشریحی+30 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی) + کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 1/000/000 تومان


7 مرحله آزمون آزمایشی جامع

7 مرحله آزمون جامع کشوری+ پاسخنامه تشریحی + 21 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی)+ کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+آزمون تعیین کانون مناسب
شهریه :600/000 تومان
7 مرحله آزمون جامع اینترنتی کشوری+ پاسخنامه تشریحی+21 ساعت کارگاه تحلیل سوالات (صوتی) + کارنامه تحلیلی + پروفایل داوطلبی + برنامه ریزی درسی + پرسش و پاسخ + پشتیبانی آموزشی+آزمون تعیین کانون مناسب شهریه : 500/000 تومان