ثبت نام کلاسهای آفلاین آمادگی کارشناسی ارشد و دکتری

>

کلاس آفلاین آمادگی مرحله احراز صلاحیت های عمومی آزمون فوق العاده مرکزوکلای قوه قضاییه ۱۴۰۱


ارتباط موثر، فن بیان، سخنوری، افزایش اعتماد به نفس، زبان بدن:استاد مسعودی

روانشناسی:استاد آل منصور

احکام شرعی:استاد شعله

مجموعاً 20 ساعت کلاس آفلاین.
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود .داوطلبان میتوانند، کلاسهای ذخیره شده را بمدت 6 ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.

شهریه کلیه دروس با احتساب تخفیف نقدی

400/000 تومان

کلاسهای آفلاین دکتری حقوق


متون فقه (کلیه گرایش ها):60 ساعت- 900 هزار تومان
زبان عمومی:استاد مکرمی – 40 ساعت – 900 هزار تومان
استعداد تحصیلی:استاد گیلک – 25 ساعت – 900 هزار تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود .داوطلبان میتوانند، کلاسهای ذخیره شده را بمدت4ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.

کلاسهای آفلاین دکتری حقوق خصوصی


حقوق مدنی:دکتر لطفی – 120 ساعت شهریه: 2/500/000 تومان
حقوق تجارت:دکتر لطفی – 70ساعت - شهریه: 900/000 تومان
متون فقه:دکتر حسینی - 50 ساعت - شهریه: 900/000 تومان
زبان عمومی:استاد مکرمی – 42 ساعت – شهریه: 900/000 تومان
استعداد تحصیلی:استاد گیلک – 25 ساعت – شهریه: 900/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود .داوطلبان میتوانند، کلاسهای ذخیره شده را بمدت4ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.
شهریه بصورت اقساط طی دو قسط 2200000 تومان جهت ثبت نام بصورت اقساط به شماره ۰۹۳۸۶۵۰۳۳۰۰ پیام ارسال فرمایید

شهریه کلیه دروس با احتساب تخفیف نقدی

4/000/000 تومان

کلاسهای آفلاین دکتری حقوق جزا


متون فقه:دکتر حسینی - 50 ساعت - شهریه: 900/000 تومان
زبان عمومی:استاد مکرمی – 42 ساعت – شهریه: 900/000 تومان
استعداد تحصیلی:استاد گیلک – 25 ساعت – شهریه: 900/000 تومان
آیین دادرسی کیفری:دکتر زارعی – 50 ساعت - شهریه: 900/000 تومان
حقوق جزاء:دکتر زارعی –100 ساعت شهریه 2/500/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود .داوطلبان میتوانند، کلاسهای ذخیره شده را بمدت4ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.
شهریه بصورت اقساط طی دو قسط ٢/200/٠٠٠ جهت ثبت نام بصورت اقساط به شماره ۰۹۳۸۶۵۰۳۳۰۰ پیام ارسال فرمایید

شهریه کلیه دروس با احتساب تخفیف نقدی

4/000/000 تومان

کلاسهای آفلاین کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


حقوق مدنی: دکتر لطفی – 120 ساعت شهریه 2/500/000 تومان
حقوق تجارت: دکتر نعمت الهی – 50ساعت - شهریه:900 هزار تومان
آیین دادرسی مدنی: دکتر لطفی – 75 ساعت - شهریه 900 هزار تومان
متون فقه: دکتر حسینی - 65 ساعت - شهریه: 900 هزارتومان
متون حقوقی:دکتر ایرانی – 40 ساعت - شهریه: 900 هزار تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود .داوطلبان میتوانند، کلاسهای ذخیره شده را بمدت4ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.
شهریه بصورت اقساط طی دو قسط ٢/٣٠٠/٠٠٠ جهت ثبت نام بصورت اقساط به شماره ۰۹۳۸۶۵۰۳۳۰۰ پیام ارسال فرمایید

شهریه کلیه دروس با احتساب تخفیف نقدی

4/400/000 تومان

کلاسهای آفلاین کارشناسی ارشد حقوق جزا


متون فقه: دکتر حسینی - 65 ساعت - شهریه:900 هزارتومان
متون حقوقی:دکتر ایرانی – 40 ساعت - شهریه: 900 هزار تومان
آیین دادرسی کیفری:دکتر زارعی – 50 ساعت - شهریه :900 هزار تومان
حقوق جزا: دکتر زارعی – 75 ساعت شهریه 2/500/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود .داوطلبان میتوانند، کلاسهای ذخیره شده را بمدت4ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.
شهریه بصورت اقساط طی دو قسط ٢/٠٠٠/٠٠٠ جهت ثبت نام بصورت اقساط به شماره ۰۹۳۸۶۵۰۳۳۰۰ پیام ارسال فرمایید

شهریه کلیه دروس با احتساب تخفیف نقدی

3/800/000 تومان