ثبت نام کلاسهای آمادگی وکالت کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت 1400

کلاسهای آفلاین حل تستهای مهم آمادگی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 – پس از ثبت نام کلاسها تا سه ماه از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد

توضیح 3 –مجموعه تستهای چاپ شده این کلاسها را صورت رایگان برای متقاضیان ثبت نام شده پست پیشتاز میشود

حقوق مدنی- 20 ساعت - دکتر حسینی + ارسال دفترچه تست چاپ شده (پست پیشتاز) -650/000 تومان
حقوق جزاء - 15 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پست پیشتاز)- 550/000 تومان
آیین دادرسی کیفری -11 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پست پیشتاز)- 400/000 تومان
حقوق تجارت -20 ساعت – دکتر لطفی+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پست پیشتاز)- 500/000 تومان
آیین دادرسی مدنی-20 ساعت – دکتر هاشمی نسب+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پست پیشتاز)- 400/000 تومان
اصول فقه -18 ساعت – دکتر گلستان رو+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پست پیشتاز)- 600/000 تومان
حقوق اساسی -5 ساعت – استاد راسخ+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پست پیشتاز)- 300/000 تومان
متون فقه(تحریر الوسیله) ویژه کانون وکلا و مرکز وکلا-15 ساعت –دکتر گلستان رو+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پست پیشتاز)- 600/000 تومان
حقوق ثبت-4 ساعت – دکتر نوشدخت + ارسال دفترچه تست چاپ شده (پست پیشتاز)- 300/000 تومان

کلیه کلاسهای آفلاین حل تستهای مهم آمادگی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری


شهریه نقدی با تخفیف 2950000 تومان

کلاسهای آفلاین وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 –بعد از ثبت نام کلاسها تا چهارماه از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد


حقوق مدنی (گروه ۱) 120ساعت- دکتر لطفی 2/000/000 تومان
حقوق مدنی (گروه ۲) :120ساعت- دکتر حسینی 2/000/000 تومان
حقوق جزا : 75 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی 2/000/000 تومان
آیین دادرسی کیفری : 45 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی 700/000 تومان
حقوق تجارت: 50 ساعت – دکتر نعمت الهی700/000 تومان
آیین دادرسی مدنی(گروه 1) : 75 ساعت – دکتر لطفی 700/000 تومان
آیین دادرسی مدنی(گروه ۲) :55 ساعت – دکتر نعمت 700/000 تومان
اصول فقه : 60ساعت – دکتر گلستان رو 700/000 تومان
متون فقه(تحریر الوسیله) :32 ساعت –دکتر گلستان رو 700/000 تومان
حقوق ثبت :17 ساعت – دکتر نوشدخت – 450/000 تومان
حقوق اساسی:35 ساعت – دکتر پیراسته 700/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.

تمام دروس وکالت کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه-

شهریه نقدی با تخفیف 6/200/000 تومان