دروس عمومی آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و وزارت آموزش و پرورش


ادبیات فارسی -دکتر مظفری- 15 ساعت – شهریه 250000 تومان
معارف اسلامی - استاد شعله – 18 ساعت – شهریه 300000 تومان
اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی - استاد راسخ - 15 ساعت – شهریه 250000 تومان
هوش و توانمندی عمومی – استاد درستی – 5 ساعت – شهریه 100000 تومان
زبان انگلیسی عمومی – استاد مکرمی- 40 ساعت – شهریه 550000 تومان
ریاضی و آمار پایه– دکتر علیزاده- 25 ساعت – شهریه 250000 تومان
سوالات پرتکرار فناوری اطلاعات ICDL – استاد محمدی- 15 ساعت – شهریه 250000 تومان

کلیه دورس عمومی کلاسهای آفلاین دستگاههای اجرایی و وزارت آموزش و پرورش


شهریه نقدی با تخفیف 1/500/000 تومان

توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 –پس از ثبت نام کلاسها تا 31 تیر از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد

کلاس های آفلاین آمادگی آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه 1400


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 – پس از ثبت نام کلاسها تا سه ماه از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد

رشته شغلی : مسئول ابلاغ و اجرا - تقریرنویس


آیین دادرسی مدنی -دکتر لطفی - 75 ساعت – شهریه 550000 تومان
قانون اجرای احکام مدنی -دکتر لطفی – 25 ساعت –شهریه 400000 تومان
آیین دادرسی کیفری -11 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی-١٩ و ٢٠ بهمن عصر - 350000تومان
آیین دادرسی کیفری -دکتر زارعی – 50 ساعت – شهریه 550000 تومان
حقوق مدنی -دکتر لطفی – 120 ساعت – شهریه 1600000 تومان
قانون مجازات اساسی -دکتر زارعی – 90 ساعت – شهریه 1600000تومان
حقوق اساسی - دکتر پیراسته – 35 ساعت- شهریه 550000 تومان
ادبیات فارسی -دکتر مظفری- 15 ساعت – شهریه 250000 تومان
معارف اسلامی - استاد شعله – 18 ساعت – شهریه 300000 تومان
اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی - استاد راسخ - 15 ساعت – شهریه 250000 تومان
هوش و توانمندی عمومی – استاد درستی – 5 ساعت – شهریه 100000 تومان
زبان انگلیسی عمومی – استاد مکرمی- 40 ساعت – شهریه 550000 تومان

کلیه کلاسهای آفلاین آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه-مسئول ابلاغ و اجرا - تقریرنویس


شهریه نقدی با تخفیف 4/500/000 تومان

رشته شغلی : کارشناس حقوقی


آیین دادرسی مدنی -دکتر لطفی - 75 ساعت – شهریه 550000 تومان
آیین دادرسی کیفری -دکتر زارعی – 50 ساعت – شهریه 550000 تومان
حقوق مدنی -دکتر لطفی – 120 ساعت – شهریه 1600000 تومان
حقوق تجارت -دکتر نعمت الهی- 55 ساعت– شهریه 550000 تومان
ادبیات فارسی -دکتر مظفری- 15 ساعت – شهریه 250000 تومان
معارف اسلامی - استاد شعله – 18 ساعت – شهریه 300000 تومان
اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی - استاد راسخ - 15 ساعت – شهریه 250000 تومان
هوش و توانمندی عمومی – استاد درستی – 5 ساعت – شهریه 100000 تومان
زبان انگلیسی عمومی – استاد مکرمی- 40 ساعت – شهریه 550000 تومان

کلیه کلاسهای آفلاین آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه)کارشناس حقوقی)


شهریه نقدی با تخفیف 3/500/000 تومان

دروس عمومی


ادبیات فارسی -دکتر مظفری- 15 ساعت – شهریه 250000 تومان
معارف اسلامی - استاد شعله – 18 ساعت – شهریه 300000 تومان
اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی - استاد راسخ - 15 ساعت – شهریه 250000 تومان
هوش و توانمندی عمومی – استاد درستی – 5 ساعت – شهریه 100000 تومان
زبان انگلیسی عمومی – استاد مکرمی- 40 ساعت – شهریه 550000 تومان

دورس عمومی کلاسهای آفلاین آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه


شهریه نقدی با تخفیف 1/100/000 تومان