مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم دروس جهت مرور در ماه پایانی آزمون وکالت آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

http://t.me/fazelshiraz

 

 

حقوق مدنی

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس حقوق مدنی است جهت مرور در ماه پایانی آزمون وکالت آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس  http://t.me/fazelshirazنیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazelshiraz


 

مرور مدنی- قسمت اول

    مرور سریع مدنی قسمت اول-  ویژه هفته آخر

  اموال و مالکیت

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت دوم

  مرور سریع مدنی قسمت دوم-  ویژه هفته آخر

  اموال و مالکیت

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت سوم

مرور سریع مدنی قسمت سوم-  ویژه هفته آخر

تعهد، عقد و اقسام عقد

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت چهارم

مرور سریع مدنی قسمت چهارم-  ویژه هفته آخر

شرایط اساسی صحت معاملات، ایجاب و قبول، عیوب اراده

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت پنجم

مرور سریع مدنی قسمت پنجم-  ویژه هفته آخر

نمایندگی، جهت معامله، مورد معامله و معامله به انگیزه فرار از ادای دین

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت ششم

مرور سریع مدنی قسمت ششم-  ویژه هفته آخر

  آثار عقد، تعهد به نفع ثالث و معامله فضولی

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت هفتم

مرور سریع مدنی قسمت هفتم-  ویژه هفته آخر

  شرط ضمن عقد و اقسام و اجکام آن

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت هشتم

مرور سریع مدنی قسمت هشتم-  ویژه هفته آخر

مسئولیت قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت نهم

مرور سریع مدنی قسمت نهم-  ویژه هفته آخر

سقوط تعهد (وفای به عهد و اقاله)

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت دهم

مرور سریع مدنی قسمت دهم-  ویژه هفته آخر

سقوط تعهد (ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت ما فی الذمه)

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت یازدهم

مرور سریع مدنی قسمت یازدهم-  ویژه هفته آخر

کلیات، ایفای ناروا و غصب

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت دوازدهم

مرور سریع مدنی قسمت دوازدهم-  ویژه هفته آخر

اتلاف، تسبیب، استیفاء، ارکان مسئولیت مدنی

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت سیزدهم

مرور سریع مدنی قسمت سیزدهم-  ویژه هفته آخر

علل خارجی و ادامه مباحث تحلیلی مسئولیت مدنی

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت چهاردهم

مرور سریع مدنی قسمت چهاردهم-  ویژه هفته آخر

  مدنی 6 بخش اول- عقد بیع و حق حبس و ضمان معاوضی و ضمان درک

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت پانزدهم

مرور سریع مدنی قسمت پانزدهم-  ویژه هفته آخر

  مدنی 6 بخش دوم- عقد خیارات و احکام آن

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت شانزدهم

مرور سریع مدنی قسمت شانزدهم-  ویژه هفته آخر

 مدنی 6 بخش سوم- عقد اجاره

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت هفدهم

مرور سریع مدنی قسمت هفدهم-  ویژه هفته آخر

شرکت

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت هجدهم

مرور سریع مدنی قسمت هجدهم-  ویژه هفته آخر

عقد رهن

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت نوزدهم

مرور سریع مدنی قسمت نوزدهم-  ویژه هفته آخر

 ضمان

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت بیستم

مرور سریع مدنی قسمت بیستم-  ویژه هفته آخر

حواله

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت بیست و یکم

مرور سریع مدنی قسمت بیست و یکم-  ویژه هفته آخر

وکالت

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت بیست و دوم

   مرور سریع حقوق مدنی قسمت بیست و دوم

وصیت

   مدرس: دکتر حسینی


مرور مدنی- قسمت بیست و سوم

مرور سریع حقوق مدنی قسمت بیست و یکم

جعاله و صلح

  مدرس: دکتر حسینی

 


مرور مدنی- قسمت بیست و چهارم

مرور سریع حقوق مدنی قسمت بیست و یکم

ودیعه، عاریه و عقد هبه

  مدرس: دکتر حسینی

 


حقوق تجارت

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس حقوق تجارت است جهت مرور در ماه پایانی آزمون وکالت آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazelshiraz


 

مرور تجارت- قسمت اول

    مرور سریع تجارت قسمت اول-  ویژه هفته آخر

  تجارت 1

   مدرس: جناب آقای دکتر نعمت الهی


مرور تجارت- قسمت دوم

   مرور سریع تجارت قسمت دوم-  ویژه هفته آخر

  شرکت های سهامی عام و خاص

   مدرس: جناب آقای دکتر نعمت الهی


مرور تجارت- قسمت سوم

 مرور سریع تجارت قسمت سوم-  ویژه هفته آخر

شرکت های با مسئولیت محدود

   مدرس: جناب آقای دکتر نعمت الهی


مرور تجارت- قسمت چهارم

  مرور سریع تجارت قسمت چهارم-  ویژه هفته آخر

 اسناد تجاری

   مدرس: جناب آقای دکتر نعمت الهی


مرور تجارت- قسمت پنجم

    مرور سریع تجارت قسمت پنجم-  ویژه هفته آخر

 ورشکستگی

   مدرس: جناب آقای دکتر نعمت الهی


اصول فقه

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس اصول فقه است جهت مرور در ماه پایانی آزمون وکالت 98آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

 

http://t.me/fazelshiraz 

مرور اصول فقه - قسمت اول

مرور سریع اصول فقه قسمت اول -  ویژه هفته آخر

وضع الفاظ

  مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور اصول فقه - قسمت دوم

 مرور سریع اصول فقه قسمت دوم -  ویژه هفته آخر

  اوامر و نواهی و حکم

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور اصول فقه - قسمت سوم

   مرور سریع اصول فقه قسمت سوم -  ویژه هفته آخر

  منطوق و مفهوم

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور اصول فقه- قسمت چهارم

    مرور سریع اصول فقه قسمت چهارم -  ویژه هفته آخر

  عام و خاص- مطلق و مقید

 مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور اصول فقه- قسمت پنجم

   مرور سریع اصول فقه قسمت پنجم -  ویژه هفته آخر

  قیاس و دلیل و اماره و قسمت اول اصول عملیه 

   مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


مرور اصول فقه- قسمت ششم

   مرور سریع اصول فقه قسمت آخر -  ویژه هفته آخر

 قسمت دوم اصول عملیه وتعارض ادله

مدرس: جناب آقای دکتر حسینی


تحلیل صوتی اصول فقه

پاسخنامه صوتی درس اصول فقه آزمون وکالت 97

به همراه تطبیق سوالات با منابع مکتوب فاضل

توسط دکتر حسینی


فایل متنی خلاصه اصول فقه

خلاصه درس اصول فقه در 22 صفحه

تهیه شده در موسسه آموزش عالی فاضل

توسط سرکار خانم دکتر گلستان رو

مدرس درس اصول فقه موسسه آموزش عالی فاضل


آیین دادرسی مدنی

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس آیین دادرسی مدنی است جهت مرور در ماه پایانی آزمون وکالت آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazelshiraz


 

مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت اول

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت اول-  ویژه هفته آخر

  چگونگی تنظیم دادخواست و ضمانت اجرایی آن

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت دوم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت دوم-  ویژه هفته آخر

صلاحیت محاکم

مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت سوم

مرور سریع  آیین دادرسی مدنی مدنی قسمت سوم-  ویژه هفته آخر

  ابلاغ و ایرادات جلسه اول دادرسی

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت چهارم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت چهارم-  ویژه هفته آخر

صدور رای- تقسیم بندی آرا

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت پنجم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت پنجم-  ویژه هفته آخر

طرق عادی شکایت، واخواهی و تجدید نظر خواهی

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت ششم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت ششم-  ویژه هفته آخر

طرق فوق العاده شکایت از آرا-مقایسه ای

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت هفتم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت هفتم-  ویژه هفته آخر

تامین خواسته و دستور موقت

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت هشتم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت هشتم-  ویژه هفته آخر

دعاوی طاری، مواعد، دعاوی تصرف

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


مرور آیین دادرسی مدنی- قسمت نهم

مرور سریع آیین دادرسی مدنی قسمت نهم-  ویژه هفته آخر

  ادله اثبات دعوا

  مدرس: جناب آقای دکتر لطفی


حقوق جزا

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس آیین دادرسی مدنی است جهت مرور در ماه پایانی آزمون وکالت آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

 فایلهای کلیه دروس در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz  نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazelshiraz


مرور حقوق جزا-قسمت اول

مرور سریع حقوق جزا قسمت اول- ویژه هفته آخر

صلاحیت ها و قلمرو زمانی مجازات ها

مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان رو


مرور حقوق جزا- قسمت دوم

مرور سریع حقوق جزا قسمت دوم- ویژه هفته آخر

مجازات های اصلی تکمیلی تبعی و تخفیف مجازات ها

مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان رو

 


مرور حقوق جزا- قسمت سوم

مرور سریع حقوق جزا قسمت اول- ویژه هفته آخر

تعویق. تعلیق. نیمه آزادی. آزادی مشروط.جایگزین حبس.اقدامات تامینی و تربیتی عفو. نسخ. گذشت شاکی

مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان رو


مرور حقوق جزا- قسمت چهارم

مرور سریع حقوق جزا قسمت چهارم- ویژه هفته آخر

مرور زمان. شروع به جرم. شرکت در جرم. معاونت. سردستگی. تعدد جرم و تکرار جرم

مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان رو


مرور حقوق جزا- قسمت پنجم

مرور سریع حقوق جزا قسمت پنجم- ویژه هفته آخر

شرایط و موانع مسئولیت کیفری و ادله اثبات جرم

مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان رو


متون فقه

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس متون فقه است جهت مرور در ماه پایانی آزمون وکالت آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   نیز قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

 

http://t.me/fazelshiraz 

قسمت اول- وکالت

مرور سریع متون فقه قسمت اول -  ویژه هفته آخر

وکالت قسمت اول

  مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان


قسمت دوم- وکالت

مرور سریع متون فقه قسمت دوم -  ویژه هفته آخر

وکالت قسمت دوم

  مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان


قسمت سوم- شهادات

مرور سریع متون فقه قسمت سوم -  ویژه هفته آخر

شهادت قسمت اول

  مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان


قسمت چهارم- شهادت

مرور سریع متون فقه قسمت چهارم -  ویژه هفته آخر

شهادت قسمت دوم

  مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان


قسمت پنجم- شهادت

مرور سریع متون فقه قسمت پنجم-  ویژه هفته آخر

شهادت قسمت سوم

  مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان


قسمت ششم- اقرار

مرور سریع متون فقه قسمت ششم-  ویژه هفته آخر

اقرار قسمت اول

  مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان


قسمت هفتم- اقرار

مرور سریع متون فقه قسمت هفتم-  ویژه هفته آخر

اقرار قسمت دوم

  مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان


قسمت هشتم- یمین

مرور سریع متون فقه قسمت هشتم -  ویژه هفته آخر

یمین قسمت اول

  مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان


قسمت نهم- یمین

مرور سریع متون فقه قسمت نهم -  ویژه هفته آخر

یمین قسمت دوم

  مدرس: سرکار خانم دکتر گلستان


آیین دادرسی کیفری

مجموعه فایلهای صوتی ذیل که شامل خلاصه مطالب مهم درس آیین دادرسی کیفری  است جهت مرور در ماه پایانی آزمون وکالت آماده و توسط اساتید موسسه آموزش عالی فاضل تهیه شده است.

این فایلها در کانال تلگرام موسسه به آدرس   http://t.me/fazelshiraz   قرار گرفته است

 با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اینستاگرام

https://www.instagram.com/fazelshiraz

تلگرام

https://t.me/fazelshiraz


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت اول

 مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت اول

   کلیات

   مدرس: دکتر زارعی

 


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت دوم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت دوم

  دعاوی ناشی از جرم و جهات موقوفی

   مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت سوم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت سوم

  دعاوی ناشی از جرم و جهات موقوفی 2

  مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت چهارم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت چهارم

  اناطه

   مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت پنجم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت پنجم

  ضابطان

  مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت ششم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت ششم

  دادسرا و حوزه قضایی بخش

  مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت هفتم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت هفتم

 جهات قانونی شروع به تعقیب

   مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت هشتم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت هشتم

  روابط دادستان و بازپرس

   مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت نهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت نهم

  رابطه دادیار و دادستان

   مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت دهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت دهم

   مقام تحقیق

   مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت یازدهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت یازدهم

   کنترل حساب بانکی مخابراتی و بازپرسی ها

   مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت دوازدهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت دوازدهم

   اصول تحقیقات مقدماتی

  مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت سیزدهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت سیزدهم

   صلاحیت محلی بازپرس

  مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت چهاردهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت چهاردهم

 تحقیقات قسمت اول

 مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت پانزدهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت پانزدهم

   تحقیقات قسمت دوم

   مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت شانزدهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت شانزدهم

   نیابت قضایی

   مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت هفدهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت هفدهم

   تامین خواسته

  مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت هجدهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت هجدهم

   تحقیق منافی عفت

   مدرس: دکتر زارعی


مرور آیین دادرسی کیفری- قسمت نوزدهم

مرور سریع آیین دادرسی کیفری قسمت نوزدهم

  ترک تعقیب، بایگانی، تعلیق و ارجاع به میانجیگری

 مدرس: دکتر زارعی